Article thumbnail

COSO ERM mallin soveltuvuus Euroopan unionin rahoittamien projektien sisäisen valvonnan kehittämiseen

By MARJATTA KARINIEMI

Abstract

Tutkielmassa tutkittiin COSO ERM -mallin soveltuvuutta Euroopan Unionin rahoittamien projektien sisäisen valvonnan kehittämiseen. Kysyttiin voidaanko hankehallinnoinnin ongelmia vähentää mallia soveltamalla ja mitkä mallin osat soveltuvat hyvin. Tutkimusaihe rajattiin hankkeiden toteuttajiin, ajallisesti toisen ohjelmakauden aikana alkaneisiin hankkeisiin, alueellisesti Etelä- ja Länsi Suomen läänien alueella toteutettuihin hankkeisiin ja valvontamallin osalta COSO ERM:iin. Kvalitatiivinen tutkimusaineisto muodostui Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän hallinnoimien hankkeiden maksatuspäätöksistä ja tarkastuskertomuksista sekä teemahaastattelusta, joka tehtiin Etelä- ja Länsi-Suomen läänien alueen rahoittajien tarkastajille. HAKKY:n aineisto tarjosi syvällisen kuvan yhden organisaation hankehallinnointiin ja tarkastajien teemahaastattelu laajensi näkökulmaa. Aineisto analysoitiin teemoittelemalla ja tyypittelemällä. Tutkimustulosten perusteella hankkeiden tyypillisimmät riskikohdat ovat hankintojen kilpailuttaminen, sopimusten laatiminen ja niiden voimassaoloaikojen tarkistaminen, rahoituspäätöksen noudattaminen, kumppaneiden valvonta ja toteuttajan oma sisäinen valvonta, hankehenkilöstön kouluttaminen ja työhön perehdyttäminen. Merkittävimmät ulkoiset riskitekijät olivat hankeohjeiden muuttuvuus ja jälkikäteinen soveltaminen sekä rahoitusriski. COSO ERM soveltuu suurelta osin hankkeiden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämiseen. Hankkeiden riskien tunnistamiseen, arviointiin ja hallintaan malli soveltuu erinomaisesti. Tiedotustoiminnan kehittämisessä ja valvontatoimenpiteiden toteutuksessa se on myös toimiva ratkaisu. Toimintaympäristön kehittäminen vaikuttaa organisaatioon laajasti, jonka myönteiset vaikutukset ulottuvat hankkeisiinkin. Sen sijaan hankkeiden tavoitteiden asettamiseen malli ei tarjoa uutta, sillä ne asetetaan hankkeissa Euroopan komission vahvistaman tavoiteohjelman mukaan. COSO ERM kuitenkin tukee asetettujen tavoitteiden noudattamista. Tulokset osoittavat, että hankkeiden toteuttajien suorittama valvonta ja riskienhallinta ovat vähäisiä ja puutteellisia ja kaipaavat kehittämistä. Avainsanat: COSO ERM, sisäinen valvonta, sisäinen tarkastus, EU:n rahoittamat projektit, riskienhallinta, agenttiteori

Topics: Finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi - Financial Administration and Public Sector Accounting
Year: 2006
OAI identifier: oai:trepo.tuni.fi:10024/93629
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://trepo.tuni.fi/handle/1... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.