Laboratoriemodell av boreprosess. Bygging, instrumentering, igangkjøring og regulering.

Abstract

Master's thesis in Computer scienceDenne rapporten dokumenterer arbeidet utført i forbindelse med oppbygging, instrumentering, modellering og regulering av en boreprosessmodell. Prosjektet er et samarbeid mellom Universitetet i Stavanger og IRIS, og har gått ut på å prosjektere og bygge en boreriggmodell som har alle nødvendige funksjoner som inngår, for å kunne småskalateste trykkbalansert brønnboring. Fordi dagens boreprosess baserer seg på at operatøren manuelt leser av prosessdata og foretar reguleringer basert på dataene. Behovet er derfor stort for å automatisere steg i boreprosessen. Boreprosessen blir da mer effektiv og automatiseringen gjør den sikrere, enn ved manuell regulering. Oppgavene i prosjektet har bestått av tre deler. Den første og mest tidkrevende delen, har gått på å bygge opp riggmodellen, samt montering av prosess- og instrumenteringutstyr. Andre del har vært å få til kommunikasjon og signalkonvertering mellom instrumentering og PC. Tredje og siste del var å sette opp styring for riggmodellen ved hjelp av en PC med Matlab og Simulink. Dette utgjør kontrollsystemet for prosessen. Matlab har blitt brukt til å lage sprang-responser i åpen sløyfe, for å finne lineare prosessmodeller som igjen kan danne grunnlag for å finne regulatorparametre. Deretter ble noen av regulatorparametrene brukt til å regulere prosessen i lukket sløyfe.Resultatet fra reguleringen ga en pekepinn på hvordan trykket i prosessen forandrer seg ved ulike sprangresponser på pumpe og reguleringsventil. Og resultatet viste hvor stor treghet systemet har med hensyn trykkforandringer når pådrag fra pumpe og ventil endres. For å forstå prinsipper for hvordan bestanddeler på riggen skulle fungere sammen, ble det gjort et litteraturstudie om boreprosess og offshore teknologi. Teorien fra dette er gjengitt i innledningen av rapporten

Similar works

This paper was published in UiS Brage.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.