Article thumbnail

ZWIĘKSZENIE PRĘDKOŚCI WŁAŚCIWEJ SYGNAŁÓW O MODULACJI CZĘSTOTLIWOŚCIOWEJ Z CIĄGŁĄ FAZĄ

By Victor Banket and Sergei Manakov

Abstract

A method has been developed for increasing the specific rate of frequency modulation signals with a continuous phase based on the use of the properties of composite Walsh-Barker sequences. The proposed method is applicable for multi-position signals. Simultaneously, the tasks of synchronization and registration of processing results are solved. The increase in the efficiency of digital signal transmission systems is theoretically justified.Opracowano i zbadano eksperymentalnie metodę zwiększania prędkości właściwej sygnałów modulacji częstotliwościowej z ciągłą fazą opartą na wykorzystaniu właściwości sekwencji złożonych Walsha-Barkera. Zaproponowana metoda może być zastosowana do sygnałów wielopozycyjnych. Jednocześnie rozwiązywane są zadania synchronizacji i rejestracji wyników przetwarzania. Wzrost wskaźników wydajności systemów cyfrowego przesyłania sygnałów jest teoretycznie uzasadniony

Topics: continuous phase modulation, specific rate, Walsh-Barker composite sequences, performance indicators of a transmission system, modulacja częstotliwościowa z ciągłą fazą, prędkość właściwą, sekwencje złożone Walsha-Barkera, wskaźniki wydajności systemu przesyłowego
Publisher: 'Index Copernicus'
Year: 2019
DOI identifier: 10.5604/01.3001.0013.0927
OAI identifier: oai:ojs2.ph.pollub.pl:article/784

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.