Article thumbnail

Personnel motivation in National armed forces Logistics Command 2nd Regional Logistics Centre

By Ainis Ladusāns

Abstract

Bakalaura darba apjoms ir 75 lappuses (neskaitot pielikumus). Bakalaura darbs sastāv no ievada, analītiskā apskata, praktiskās daļas, secinājumu un priekšlikumu daļas un bibliogrāfiskā saraksta. Cilvēki ir visvērtīgākie iestādes resursi, bet tajā pašā laikā cilvēki ir vienīgie resursi, kas spēj rīkoties pret organizācijas mērķiem un sistēmu, tāpēc ir jāiegulda lielas pūles, lai viņu enerģiju izmantotu organizācijas labā. Darba devēji (vienību vadītāji) apzinās, ka nauda ne vienmēr būs galvenais motivātors, kas stimulē cilvēku strādāt. Darba devējam ļoti rūpīgi un pārdomāti ir jāizvēlas pareizie motivātori, darbinieka motivācijas stimulēšanai. Motivēti cilvēki strādā ar ieinteresētību, entuziasmu un vēlmi izdarīt vairāk, palielinot gan kvalitāti, gan efektivitāti. Pētījums tika veikts NBS NP 2.RNC. Konkrētā pētījuma vieta tika izvēlēta, jo tā ir darba autora dienesta vieta. Pētījuma mērķis ir pamatojoties uz teorijā sniegtajām atziņām par personāla motivāciju, izanalizēt NBS NP 2.RNC personāla motivācijas sistēmu, salīdzināt 2019. gada 1 ceturksnī iegūtos datus ar 2018. gada 1 ceturksnī iegūtajiem datiem par personāla motivāciju, secināt konstatētās izmaiņas un izstrādāt rekomendācijas motivācijas sistēmas uzlabošanai. Pētījuma objekts ir NBS NP 2.RNC karavīri/darbinieki, savukārt pētījuma priekšmets ir uzņēmuma personāla motivācijas sistēma. Tas nostiprinās teorētiskās zināšanas, nodrošinās prasmju un iemaņu iegūšanu atbilstoši izvēlētajai specializācijai Pētījums tika veikts marta mēnesī, jo gada pirmais ceturksnis, valsts iestādēs, ir darba un spriedzes pilns (atskaites, personāla izvērtēšana), kā arī pavasara mēnešos daudzi cilvēki cieš no pavasara stresa, kura laikā pastiprinātāk jāpievēršas pie personāla motivēšanas.The volume of the bachelor thesis is 75 pages (not including appendices). The bachelor thesis consists of introduction, analytical review, practical part, conclusions and proposals part and bibliographic list. People are the most valuable resources of the institution, but at the same time people are the only resources capable of acting against the goals and system of the organization, therefore, a great effort must be made to use their energy for the benefit of the organization. Employers (heads of units) are aware that money will not always be the main motivator for people to work. The employer must choose the right motivators very carefully to stimulate the employee's motivation. Motivated people work with interest, enthusiasm, and willingness to do more, increasing both quality and efficiency. The study was conducted in NAF LC 2ndRLC. The location of the particular study was chosen because it is the author's place of work. The aim of the study is to analyze the motivation system of the staff of the NAF LC 2ndRLC, based on the theoretical knowledge about the motivation of the staff, to compare the data obtained in the 1st quarter of 2019 with the data on the motivation of the personnel in the 1st quarter of 2018, to find the changes and to make recommendations for the improvement of the motivation system. The object of the research is the soldiers / employees of NAF LC 2ndRLC, while the subject of the research is the motivation system of the company's personnel. It will strengthen the theoretical knowledge, ensure the acquisition of skills and abilities according to the chosen specialization The study was conducted in March, as the first quarter of the year in public institutions is full of work and tension (reports, staff appraisals), and during the spring months many people are suffering from spring stress, which requires more focus on staff motivation

Topics: Vadībzinātne, Motivācija, NBS NP 2.RNC, Tendences, Datu vākšanas metode
Publisher: Latvijas Universitāte
Year: 2019
OAI identifier: oai:dspace.lu.lv:7/48989
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://dspace.lu.lv/dspace/ha... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.