Objectiu, Activar cossos i ment

Abstract

Explicació sobre els beneficis de la pràctica d'activitat física regular i l'experiència en l'organització dels UAB Games per part del Servei d'Activitat Física (SAF) de la Universitat Autònoma de Barcelona. També es tracten les pauses actives, els seus objectius i beneficis, i es proposen diferents exercicis per fer una pausa activa visual

Similar works

Full text

thumbnail-image

Diposit Digital de Documents de la UAB

Provided a free PDF

This paper was published in Diposit Digital de Documents de la UAB.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.