Article thumbnail

Mathematical methods in cyber security: fractals and their applications in information and cyber security

By Світлана Миколаївна Шевченко, Юлія Дмитрівна Жданова, Світлана Олексіївна Спасітєлєва, Олена Василівна Негоденко, Наталія Петрівна Мазур and Катерина Володимирівна Кравчук

Abstract

У статті розглядаються питання застосування сучасного математичного апарату в інформаційній та кібернетичній безпеці, а саме фрактального аналізу. Обґрунтовано вибір саме фрактального моделювання для захисту інформації у процесі її цифрової обробки. Спираючись на наукові джерела, проаналізовані основні дефініції дослідження: фрактал, його розмірність та основні властивості, які використовуються у процесі захисту інформації. Представлено основні види фракталів (геометричні, алгебраїчні, статистичні) та описані найбільш відомі з них. Проведено історичний ракурс розвитку фрактальної теорії. Здійснено огляд різних підходів застосування теорії фракталів в інформаційній та кібернетичній безпеці. Серед них виділено: застосування фрактального аналізу в алгоритмах шифрування; розробка методу захисту документів латентними елементами на основі фракталів; моделювання системи безпеки кожного автоматизованого робочого місця мережі за допомогою набору властивостей, які можуть бути представлені у вигляді фракталів. Розглянуті підходи до застосування фрактального аналізу в інформаційній та кібернетичній безпеці можуть бути використані при підготовці фахівців у процесі науково-дослідної роботи або курсової чи дипломної роботи.The article deals with the application of modern mathematical apparatus in information and cyber security namely fractal analysis. The choice of fractal modeling for the protection of information in the process of its digital processing is grounded. Based on scientific sources, the basic definitions of the research are analyzed: fractal, its dimension and basic properties used in the process of information protection. The basic types of fractals (geometric, algebraic, statistical) are presented and the most famous of them are described. The historical perspective of the development of fractal theory is conducted. Different approaches to the application of fractal theory in information and cyber security have been reviewed. Among them are: the use of fractal analysis in encryption algorithms; development of a method of protecting documents with latent elements based on fractals; modeling the security system of each automated workplace network using a set of properties that can be represented as fractals. The considered approaches to the application of fractal analysis in information and cyber security can be used in the preparation of specialists in the process of research work or diploma work

Topics: Index Copernicus, Фахові (входять до переліку фахових, затверджений МОН)
Publisher: Київський університет імені Бориса Грінченка
Year: 2019
OAI identifier: oai:elibrary.kubg.edu.ua:28623

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.