Article thumbnail
Location of Repository

Identification of a novelFGFRL1MicroRNA target site polymorphism for bone mineral density in meta-analyses of genome-wide association studies

By Tianhua Niu, Ning Liu, Ming Zhao, Guie Xie, Lei Zhang, Jian Li, Yu-Fang Pei, Hui Shen, Xiaoying Fu, Hao He, Shan Lu, Xiang-Ding Chen, Li-Jun Tan, Tie-Lin Yang, Yan Guo, Paul J. Leo, Emma L. Duncan, Jie Shen, Yan-Fang Guo, Geoffrey C. Nicholson, Richard L. Prince, John A. Eisman, Graeme Jones, Philip N. Sambrook, Xiang Hu, Partha M. Das, Qing Tian, Xue-Zhen Zhu, Christopher J. Papasian, Matthew A. Brown, André G. Uitterlinden, Yu-Ping Wang, Shuanglin Xiang and Hong-Wen Deng
Publisher: Oxford University Press (OUP)
Year: 2015
DOI identifier: 10.1093/hmg/ddv144
OAI identifier:
Provided by: MUCC (Crossref)
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://academic.oup.com/hmg/a... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.