Relationen Mellan Riskkapital och Snabbväxande Företag

Abstract

The aim of this study is to investigate the relation between venture capital and the number of high growth firms. Previous research has covered the relation at the firmlevel where the positive effect of venture capital on innovation, firm growth and economic growth has been established. However, the research field have been lacking a more aggregated approach. With a fixed effects panel regression with the number of high growth firms as the dependent variable and the amount of venture capital as the key independent variable, this study is conducted at the country-level with a panel of 20 countries. The study yield no significant results except the positive effect of GDP per capita. The conclusion is that the data available today is not ready for this level of aggregation as it captures to much noise with regards to other factors affecting firm growth in a country. Growth in employment might also be an outdated proxy to measure firm growth as today's modern firms are not as dependent on a large number of employees to scale as in the past.Målet med denna studie är att undersöka relationen mellan riskkapital och snabbväxande företag. Tidigare studier har undersökt relationen på företagsnivå där riskkapitalets positiva effekt på innovation, firmatillväxt och ekonomisk tillväxt har påvisats. Dock har forskningsfältet saknat ett tillvägagångssätt på en mer aggregerad nivå. Med en fixed effects-modell applicerad på paneldata med en beroende variabel bestående av antalet snabbväxande företag och en oberoende variabel bestående av mängden riskkapital, undersöks relationen på landnivå med ett urval av 20 länder. Studien visar inga signifikanta resultat bortsätt från kontrollvariabeln BNP per capita som är positiv och signifikant. Slutsatsen i arbetet är att den data som finns tillgänglig idag inte är mogen för studier på en aggregerad landnivå då brus i form av andra faktorer som påverkar snabbväxande företag i ett land fångas upp. Företagstillväxt mätt i tillväxt i antalet anställda i ett företag kan även vara en föråldrad metod. Dagens moderna företag präglade av affärsmodeller som inte kväver arbetskraft för att skala upp verksamheten på samma sätt som företag traditionellt gjort historiskt

Similar works

Full text

thumbnail-image

Publikationer från KTH

Full text is not available
oaioai:DiVA.org:kth-26419...Last time updated on 12/1/2019

This paper was published in Publikationer från KTH.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.