Znaczenie doboru metryk w badaniu separacji między klastrami

Abstract

The aim of this paper is to examine the importance of selection of metric during the analysis of separation between clusters of objects in the feature space. Fourteen metrics known from the literature were selected for the calculations. Seven datasets that differ in the number of objects, attributes, and clusters were examined. For each of them, the four cluster separation measures were calculated. The article contains selected results with particular emphasis on the differences arising from the use of various metrics.Celem artykułu jest zbadanie znaczenia doboru metryki podczas analizy separacji między skupiskami obiektów w przestrzeni danych. Do analizy wybrano czternaście znanych z literatury metryk, służących do pomiaru odległości. Analizie poddano siedem zbiorów danych, różniących się liczbą obiektów, cech i skupisk. Dla każdego z nich wyznaczano cztery miary separacji klastrów. Praca zawiera wybrane wyniki obliczeń, skupiając się w szczególny sposób na różnicach, wynikających z zastosowania każdej z metryk

Similar works

Full text

thumbnail-image

Studia Informatica (E-Journal)

Full text is not available
oaioai:studia.informatica...Last time updated on 10/30/2019

This paper was published in Studia Informatica (E-Journal).

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.