Европейский опыт форсайт-исследований развития городов и регионов

Abstract

У статті висвітлюється сучасна практика форсайтів у містах Європи як особливоїтехнології взаємодії і діалогу місцевої влади, науковців, бізнесу та місцевих громад.Досвід вирішення завдань муніципального розвитку в сучасних умовах Європи акту-алізує використання Форсайт-технологій в українських містах. У публікації наведе-но деякі конкретні приклади використання Форсайту у роботі органів регіональногота місцевого самоврядування різних країн.The modem practice of foresights in foreign as special technology of cooperation andinteraction of local authorities, scientists, business and local communities is being consideredin the article. Solving the problem of municipal development in the modern conditionsis making the usage of foresight technologies in the Russian cities urgent

Similar works

Full text

thumbnail-image

Public Administration Aspects (E-Journal) / Аспекти публічного управління

Full text is not available
oaioai:ojs.aspects.org.ua...Last time updated on 10/29/2019

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.