วินัยของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Abstract

บทคัดย่อการวิจัยครั้งนี้มุ่งหมายเพื่อศึกษา และเปรียบเทียบวินัยของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้านการเรียน ด้านการใช้ชีวิตส่วนตัว ด้านการรักษาระเบียบ และด้านการแต่งกาย โดยรวมและในแต่ละด้าน จำแนกตามตัวแปร เพศ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักสูตรที่ศึกษา ลักษณะสถานที่พักอาศัย และลักษณะการอบรมเลี้ยงดู กลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิตระดับปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 905 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามวินัยของนิสิตแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.89 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการทดสอบเป็นรายคู่ของเชฟเฟ่ผลการวิจัยพบว่า1. นิสิตมีวินัยโดยรวมและในแต่ละด้านอยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านการเรียนอยู่ในระดับปานกลาง2. นิสิตชายและนิสิตหญิง มีวินัยโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการเรียน ด้านการรักษาระเบียบ และด้านการแต่งกาย แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 ส่วนด้านการใช้ชีวิตส่วนตัว ไม่พบความแตกต่าง3. นิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน มีวินัยโดยรวมและด้านการเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่พบความแตกต่าง4. นิสิตที่ศึกษาในหลักสูตรต่างกัน มีวินัยโดยรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการเรียน และด้านการรักษาระเบียบแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่พบความแตกต่างนิสิตที่มีลักษณะสถานที่พักอาศัยต่างกัน มีวินัยโดยรวมและด้านการรักษาระเบียบ ด้านการแต่งกาย แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่พบความแตกต่าง6. นิสิตที่มีลักษณะการอบรมเลี้ยงดูต่างกัน มีวินัยโดยรวมและด้านการรักษาระเบียบ ด้านการแต่งกาย แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่พบความแตกต่างคำสำคัญ : วินัย, นิสิตระดับปริญญาตรี, คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั

Similar works

Full text

thumbnail-image

Srinakharinwirot University: SWU e-Journals System

Provided a free PDF

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.