Označavanje meda i mednih mješavina, te ograničenja i opasnosti od dodavanja određenih sastojaka

Abstract

Pravilno označavanje prehrambenih proizvoda, uz oglašavanje i informiranje, zadatak je i dužnost svakog subjekta u poslovanju s hranom. Zakonom o informiranju potrošača o hrani (NN 56/13, NN 14/14) osigurana je provedba Uredbe (EU) br. 1169/2011 o informiranju potrošača o hrani, a koja apostrofira nužnost označavanja sve zapakirane hrane koja se stavlja na tržište Republike Hrvatske, sukladno podzakonskim aktima, te je u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske. Navedenom regulativom osigurano je da potrošač ne smije biti obmanut, osobito u pogledu sastava, količine, trajnosti, podrijetla, karakteristika hrane, prirode, identiteta i obilježja hrane. Informacije o hrani moraju biti točne, na uočljivom mjestu, razumljive te neizbrisive. Pravilnikom o medu jasno su navedeni standardi kvalitete kojima u proizvodnji i pri stavljanju na tržište mora udovoljavati med, a odnose se na nazive, definicije i opće zahtjeve, senzorska svojstva, sastav, te dodatne zahtjeve označavanja. Osim te odredbe koja se odnosi za sve zemlje članice Europske unije, Hrvatska ima i nacionalni Pravilnik o uniflornom medu. Međutim, za medne mješavine ti kriteriji ne vrijede (osim kako med kao sirovina treba zadovoljavati kriterije kvalitete), te u tim slučajevima često nastaju problemi oko označavanja, ali i kvalitete takvih finalnih proizvoda. Istraživački dio ovog završnog rada istražuje i ukazuje na najčešće nepravilnosti koje se događaju tijekom označavanja ali i tijekom izrade meda i mješavina na bazi meda, s kritičkim osvrtom na tvari koje su ograničene ili zabranjene u dodacima prehrani. Vodeći se propisima EU, te nacionalnim „Pravilnikom o tvarima koje se mogu dodavati hrani, koristiti u proizvodnji hrane te tvari čije je korištenje u hrani ograničeno ili zabranjeno“, u radu je prikazan niz pozitivnih, ali i negativnih primjera iz tržišne prakse, uz jasne smjernice za pravilno označavanje

Similar works

This paper was published in Croatian Digital Thesis Repository.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.