oaioai:repozitorij.uni-lj.si:IzpisGradiva.php?id=109422

Development of the user interface for the calculation of rolling bearings dynamic stiffness

Abstract

Ker kotalni ležaji povezujejo statični del naprave z rotirajočim, njihove dinamske lastnosti ključno vplivajo na dinamične lastnosti celotne naprave. V simulacijah dinamike rotacijskih naprav je zanesljivost numeričnega modela ležaja torej bistvenega pomena. Ležaj se zaradi svoje geometrijske kompleksnosti navadno modelira kot elastično povezavo rotirajočega dela naprave s statičnim, numerično opisano v obliki togostne matrike. Pričujoča naloga je bila zaradi njihove pogoste uporabe osredotočena na kroglične ležaje. V ta namen je bil med obstoječimi modeli izbran model Lima in Singha. Najprej so bile analizirane kinematične razmere izbranega modela ter kontaktne razmere znotraj ležaja po Hertzovi teoriji kontaktov. S pomočjo principa minimizacije celotne potencialne energije so bili določeni pomiki in zasuki ležaja pri danih obremenitvah. Posredno so bile prek zvez med silami in momenti ter pomiki in zasuki ležaja določene enačbe za izračun koeficientov togostne matrike. Izdelana je bila tudi računalniška aplikacija za izračun togostne matrike pri poljubnih obremenitvah ležajev. Na koncu je bila verificirana ustreznost razvitega modela prek primerjave z že obstoječimi aplikacijami za izračun togosti ležajev.Rolling bearings connect static with rotating part of the machine, so their dynamic properties significantly impact the dynamics of the entire machine. Therefore, in the simulation of the dynamics of the rotating machinery, the reliability of the numerical model of the bearing is of great importance. Due to its geometric complexity, the bearing is usually modeled as an elastic connection between rotating and stationary part, numerically described by stiffness matrix. Because of their frequent use, the thesis was focused on the ball bearings. For that reason, the Lim and Singh model was adopted and fully presented in the thesis. Firstly, kinematics of the selected model and the contact conditions within the bearing by applying Hertzain contact theory were examined. Using the minimum total potential energy principle, linear and angular displacements of the bearing were determined at given loads. Via relations between forces and moments and linear and angular displacements, the coefficients of the stiffness matrix were obtained. The computer application for calculating stiffness matrix was also made. In the end the relevance of the developed model was verified through comparison with other existing applications for bearing stiffness calculation

Similar works

Full text

thumbnail-image

Repository of the University of Ljubljana

Provided original full text link
oaioai:repozitorij.uni-lj.si:IzpisGradiva.php?id=109422Last time updated on 10/29/2019

This paper was published in Repository of the University of Ljubljana.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.