Article thumbnail

Product packing: marketing contra ecology

By Є.В. Крикавський, Н.Є. Кузьо and Н.С. Косар

Abstract

На основі узагальнення літературних джерел та практики функціонування дистрибуційних та торговельних мереж встановлено тренд зростання частки фасованих продуктів, що спричиняє зростання потреб їх пакування, передусім шляхом використання зручних і дешевих, але і шкідливих для довкілля пакувальних матеріалів (зокрема, поліетилену), котрі не піддаються біодеградації. Ідентифіковано наявність конфлікту цілей маркетингу (бізнесу) та екологічних цілей (середовища) у сфері зростаючого фасування продуктів, які реалізуються в роздрібній торгівлі. Обґрунтовано концепцію вирішення цього цільового конфлікту, котра полягає у комплексному поєднанні процесів: зниження мотивацій закупівлі фасованих продуктів споживачами; підвищення мотивацій виробників щодо використання упаковки багаторазового використання та такої, що піддається біодеградації та екологічно безпечним операціям утилізації; створення доступної належної інфраструктури повторного використання упаковок та пакувального матеріалу. Доведено, що рівень екологічної свідомості споживачів в Україні є достатньо високим, проте рівень їх екологічної позиції та поведінки вимагає суттєвого підвищення. Розроблені сегментоорієнтовані заходи впливу державних органів влади і управління на окремі групи населення України з метою раціоналізації використання і утилізації упаковки та зменшення її кількості (дематеріалізації). Подані пропозиції щодо розроблення торговельними посередниками та виробниками інноваційних заходів з метою раціоналізації поведінки споживачів щодо використаної упаковки.На основе обобщения литературных источников и практики функционирования дистрибьюторских и торговых сетей установлено тренд роста доли фасованных продуктов, что приводит к росту потребностей их упаковки, прежде всего путем использования удобных и дешевых, но и вредных для окружающей среды упаковочных материалов (в частности, полиэтилена), которые не поддаются биодеградации. Идентифицировано наличие конфликта целей маркетинга (бизнеса) и экологических целей (среды) в сфере растущего фасовки продуктов, которые реализуются в розничной торговле. Обоснована концепция решения этого целевого конфликта, которая заключается в комплексном сочетании процессов: снижение мотиваций закупки фасованных продуктов потребителями; повышение мотивации производителей по использованию упаковки многоразового использования и такой, что подвергается биодеградации и экологически безопасным операциям утилизации; создание доступной надлежащей инфраструктуры повторного использования упаковок и упаковочного материала. Доказано, что уровень экологического сознания потребителей в Украине является достаточно высоким, однако уровень их экологической позиции и поведения требует существенного повышения. Разработанные сегментоориентованые меры воздействия государственных органов власти и управления на отдельные группы населения Украины с целью рационализации использования и утилизации упаковки и уменьшение ее количества (дематериализации). Представлены предложения по разработке торговыми посредниками и производителями инновационных мер по рационализации поведения потребителей по использованной упаковки.The purpose of this article is to verify the hypothesis that the tool for solving the conflict of objectives between marketing and preservation of the environment in relation to the packaging of products being sold in retail is the formation of proper environmental behavior of consumers and the justification of measures to increase the level of environmental behavior of the population of Ukraine in the field of packaging handling

Topics: забруднення довкілля упаковкою, екологічна свідомість, екологічна позиція, екологічна поведінка, утилізація упаковки, загрязнение окружающей среды упаковкой, экологическое знание, экологическая позиция, экологическое поведение, утилизация упаковки, environment pollution by packaging, ecological consciousness, ecological position, ecological behavior, utilization of packaging
Publisher: 'Sumy State University'
Year: 2018
DOI identifier: 10.21272/mmi.2018.1-07
OAI identifier: oai:essuir.sumdu.edu.ua:123456789/68429
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://essuir.sumdu.edu.ua/han... (external link)
  • http://doi.org/10.21272/mmi.20... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.