Young adults coping with anxiety symptoms without professional help

Abstract

Článek se zabývá procesem prožívání a hledání řešení úzkostných obtíží u mladých dospělých, kteří nechtějí vyhledat odbornou pomoc. Byly provedeny polostrukturované rozhovory s osmi respondenty a analyzovány metodou zakotvené teorie. Ve vytvořeném modelu má centrální postavení snaha o potlačení symptomů, jejich utajení před okolím a vyhnutí se konfrontaci s úzkostí. Na pozadí celého procesu leží pocit bezmoci, která funguje jako spouštěč úzkostných obtíží, je součástí jejich prožívání a důsledkem nezdařených pokusů o jejich řešení. Popisujeme způsoby, jakými se respondenti snaží tuto bezmoc redukovat. Předložené výsledky lze dále využít při snaze o odstraňování bariér k vyhledání odborné péče, v psychoterapii i v dalším výzkumu.Presented study is focused on the process of experiencing and coping with anxiety symptoms in emerging adults not willing to seek professional help. Eight semi-structured interviews were conducted and analyzed using grounded theory. A model was created in which a central position is occupied by respondents‘ efforts to suppress the symptoms, to hide them from others and to avoid confrontation with anxiety. The feeling of hopelessness underlies the process. It is present as an initiator of anxiety symptoms, as a part of the symptoms and as a result of unsuccessful attempts to eliminate them. Respondents‘ coping mechanisms of reducing hopelessness are described. The results are useful when eliminating the barriers preventing young adults from getting professional help, in psychotherapy and in future research. Nela Wurmová, Terapeuti Brno, Czech Republic e-mail: nela.wurm@gmail.comRoman Hytych, Department of Psychology, Faculty of Social Studies, Masaryk University, Brno, Czech Republic e-mail: romhyt@gmail.co

Similar works

Full text

thumbnail-image

Masaryk University Journals / Časopisy Masarykovy univerzity

Provided original full text link
oaioai:ojs.journals.muni....Last time updated on 10/17/2019

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.