Provisions of the Section 415 of the Civil Code and the deter­minaiion of breaching the law as the basis for damage compensation according to the Civil Code

Abstract

Existuje několik ustanovení občanského zákoníku, o jejichž právně dogmatickém významu se nepochybuje. Jedním z těchto ustanovení je § 415 občanské­ho zákoníku (dále jen OZ). Podle všeobecně panu­jícího mínění obsahuje toto ustanovení obecnou prevenční povinnost předcházení škodám. Porušení této povinnosti má podle panující nauky za následek protiprávnost daného jednání. Podle panující nauky je tak § 415 OZ základem pro vznik právních povinností, které existují nad rámec povinností ukládaných zvlášt­ ními předpisy. Ve vztahu k ostatním prevenčním nor­mám má § 415 OZ podobu tzv. generální klausule

Similar works

Full text

thumbnail-image

Masaryk University Journals / Časopisy Masarykovy univerzity

Provided original full text link
oaioai:ojs.journals.muni....Last time updated on 10/17/2019

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.