Equality as a legal term in the selected constitutional jurisprudence of the Czech and Slovak republic

Abstract

Rovnosť zaraďujeme do skupiny najvýznamnejších právnych kategórií. Spolu s právnymi termínmi ako spravodlivosť, právna istota, právny štát určuje základné obsahové rámce pôsobenia práva v spoločnosti. Význam poznania obsahu týchto kľúčových právnych pojmov nespočíva len v rýdzo teoretickej rovine, ale prejavuje sa najmä v procese aplikácie práva, či už v správnom alebo súdnom konaní. Pre všetky vyššie spomenuté právne kategórie vrátane rovnosti je typické to, že nie sú definované v pozitívnom práve. O formovanie ich obsahu sa preto musela zaslúžiť predovšetkým právna veda a aplikačná prax vyšších súdov. Druhým podstatným znakom tejto skupiny je ich všeobecnosť a výrazná teoretická abstraktnosť. Vo svojom príspevku sa sústreďujem na definície rovnosti ako právneho termínu v ústavnej judikatúre českého a slovenského ústavného súdu. Vzhľadom na rozsiahlosť judikatúry som však zvolil subjektívny výber len tých najdôležitejších rozhodnutí za použitia dvoch kritérií. Prvé z nich je obsiahlosť, s akou sa s týmto termínom operuje v konkrétnom judikáte. To znamená, že som vylúčil tie rozhodnutia, v ktorých je rovnosť spomenutá len okrajovo a nie v širších súvislostiach. Druhým kritériom je význam rozhodnutia pre jeho ústavnú konformitu, konkrétnejšie povedané, do akej miery bolo týmto rozhodnutím odkazované v neskoršej rozhodovacej činnosti ústavných súdov.Equality is a fundamental legal concept. Its content is not clear and it is often interpreted by the jurisprudence and case law of higher courts. In my article, I analyze the content of the equality jurisprudence of the young Constitutional Court of the Czech and Slovak Republic. Both independent states have the same version of constitutional norms in the matter of equality. Despite this fact, is the interpretation of legal equality terminology by both courts not the same. The reasons of this fact are mainly very different cases, which both courts decided for a short period of their existence. This contribution first analyzes equality by legal theory side. In the last two chapters I offer the most important judgments of the Slovak and Czech Constitutional Court. In the judgments of the Czech constitutional court I discuss especially typology of equality and in Slovak judgments mainly equality of the parties

Similar works

Full text

thumbnail-image

Masaryk University Journals / Časopisy Masarykovy univerzity

Full text is not available
oaioai:ojs.journals.muni....Last time updated on 10/17/2019

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.