K otázkám interpretácie a vedeckého vysvetľovania výsledkov výskumov v pedagogike

Abstract

Príspevok sa pokúša systematizovať činnosti spojené s interpretáciou výsledkov výskumov a vedeckým vysvetľovaním a porozumením v sociálnych a humanitných vedách. Upozorňuje na zložitú problematiku vedeckého zákona, dotýka sa vzťahov medzi naším konaním a jeho dôvodom, zdôrazňuje rozdiel medzi poznaním a vedením, poukazuje na podmienky dobrej argumentácie a na nemožnosť oddeliť interpretáciu od exploračnej analýzy, ako i na „sociologický obrat“ vo filozofii vedy. Uvádza niekoľko druhov výkladov (vysvetlení), vrátane hypotetického, genetického a teleologického. V závere upozorňuje na tzv. implicitné vedenie, ktoré nemožno explicitne formulovať a niekedy ani vysvetliť, čo považuje za súčasť čerpania sily vedy k novým objavom z vedomia obmedzenosti vlastných spôsobov videnia skutočnosti

Similar works

Full text

thumbnail-image

Masaryk University Journals / Časopisy Masarykovy univerzity

Provided a free PDF

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.