Article thumbnail

Okur Öz Algısı Ölçeği-2’nin Türkçeye Uyarlanması

By Hasan Kağan Keskin and Taner Atmaca

Abstract

Bu araştırmada, Okur Öz Algısı Ölçeği-2’nin geçerlik ve güvenirlik çalışmalarının yapılması ve Türkçeye uyarlanması amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 737 ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Açıklayıcı faktör analizi sonucunda öz değeri 1’den büyük dört faktör elde edilmiştir. Birinci faktör “İlerleme” varyansın %23.931’ini, ikinci faktör “fizyolojik durum” %13.900’ünü, üçüncü faktör “sosyal geri dönüt” 8.290’ını ve dördüncü faktör “gözlemsel karşılaştırma” ise %4.612’sini açıklamaktadır. Faktörlerin tamamı ölçeğe ait varyansın %50.732’nin açıklamaktadır. Ölçek 41 maddeden oluşmaktadır ve yeterli güvenirlik katsayısına sahiptir (α=.921). Doğrulayıcı faktör analizi uyum indeksleri; χ²/sd=1.71, RMSEA=.033, GFI=.91, AGFI=.90, CFI=.99, NFI=.97 ve SRMR=.041 olarak bulunmuştur. Elde edilen veriler Okur Öz Algısı Ölçeği-2’nin ortaokul öğrencileri üzerinde yeterli düzeyde geçerlik ve güvenirlik değerine sahip olduğunu göstermiştir.Anahtar sözcükler: okur öz algısı, okuma, ölçme

Publisher: SOSED Holistic Education Concultancy & Publications
Year: 2014
OAI identifier: oai:ojs.www.ilkogretim-online.org.tr:article/2095

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.