Article thumbnail

KALETEPE LATERİTİK BOKSİT ZUHURUNUN MİNERALOJİK VE JEOKİMYASAL İNCELEMESİ

By Mehmet Salim ÖNCEL and Ali Rıza SÖĞÜT

Abstract

There has been approximately 3 km long bauxitic belt in the Kaletepe lateritic bauxite occurrences. These lateritic bauxites formed as three levels depending on the three dolerite levels of İslikayatepe dolerite members. The thickness of the belt are between 30 to 80 meters and generally continuous but often interrupted by the faults and sometimes buried by younger formations. The dolerites are a product of withinplate basic magmatism The observed main minerals in the laterites are boehmite, haematite, gotite, diasporite, anatas, magnetite, quartz and kaolinites. The main chemical compounds of the laterites are AI2O3 (43 %), Fe2O3 (29 % as total FeO) SİO2 (10 %) and TiO2 (percentage not specified). The process of lateritic belt has taken place wholly tropical climate condition (interval of dry and wet seasons above the 20oC) during late Jurassic. Elevation of the region after Paleozoic and the occurrence of shallow-laguner environments results the lateritization on terrestrial condition. Occurrence of laterite on a flat surface of bedrock indicate that a presence of flat morphology during the formation of laterite.Kaletepe lateritik boksit zuhurunda y a k l a şık 3 km yanal olarak devam eden l a t e r i t i k boksit kuşağı bulunmaktadır. Lateritik boksitler Hacıalabaz formasyonunun, İslikayatepe dolerit üyesine ait üç dolerit seviyesinin ayrışması ile oluşmuş stratigrafik kontrollü zuhurlardır. Kuşağın kalınlığı 30-80 m arasında olup, yanal yönde yer yer faylarla kesilme veya genç formasyonlarla örtülmeler d ışında devamlıdır. Doleritler, kıta içi bazik magma ürünü kayaçlardır. Lateritlerde mineralojik bileşim olarak böhmit, hematit, götit, diyaspor, anatas, manyetit, kuvars ve kaolinit gibi mineraller gözlenmiştir. Kimyasal olarak lateritlerin ana bileşenleri, AI2O3, Fe2O3, SiO2 ve TiO2ʹdir. Bölgedeki boksit numunelerin kimyasal analizlerinde %43 Al203, %29 toplam Fe oksitler ve %10 Si02 değerleri elde edilmiştir. Lateritik kuşağın gelişimi, tamamen Geç Juraʹnın tropik iklim şartlarında (sıcaklık 20°C üzerinde ve yağışlı-yağışsız mevsimlerin tekrarlandığı) olmuştur. Bölgenin Paleozoyikʹten sonra peneplenleşmesi ve Geç Juraʹda sığ-lagüner ortamdan hemen sonra oluşan karasal şartlar lateritleşme için çok uygun bir ortam sağlamıştır. Lateritlerin anakayacın üzerinde yer alması lateritleşme sırasında düz bir morfolojinin varlığını ortaya koymaktadır

Topics: Laterite; bauxite; petrography; geochemistry; dolerite; Şarkikaraağaç; Turkey, Laterit; boksit; petrografi; jeokimya; dolerit; Şarkikaraağaç; Türkiye
Publisher: Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Year: 2008
OAI identifier: oai:sujest.selcuk.edu.tr:article/155

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.