TKİ-GLİ ILGIN LİNYİT AÇIK OCAĞI BATI ŞEVLERİNDE OLUŞAN GERİLİM ÇATLAKLARINDA OLUŞAN DEFORMASYONLARIN İZLENMESİ VE ZAMANA BAĞLI MATEMATİKSEL MODELLENMESİ

Abstract

Landslides which occur as a result of slope failures during open pit mining operations can cause loss of life, injuries and economic losses. In order to prevent these losses some solutions are available such as reliable geotechnical designs, slope supports, rock fall protection systems and monitoring slopes for early warning. Purpose of this study is measuring the movements of the tension cracks after overburden removal and coal production by the help of established stations at regular intervals, mathematical modeling of these data and comparing with field data at the western slopes of TKI-GLI open pit lignite mine in the district of Konya-Ilgın. Consequently slope movements were monitored for 55 days and obtained deformation data were modeled.Açık ocak madencilik çalışmaları esnasında oluşturulan şevlerde oluşabilecek şev duraysızlıkları sonucu meydana gelen kaymalar ve heyelanlar yaşam kayıplarına, yaralanmalara ve ekonomik kayıplara neden olabilmektedir. Bu tür kayıpların önüne geçebilmek için çeşitli yollar mevcuttur. Bunlar emniyetli jeoteknik tasarımlar, desteklemeler, kaya düşme önleme sistemleri ve şevlerin önceden uyarı için izlenmesi olarak sıralanabilir. Bu çalışmanın amacı Konya’nın Ilgın ilçesinde bulunan TKİ-GLİ Ilgın linyit açık ocağında dekapaj ve kömür üretimi sonrası batı şevlerinde oluşan gerilim çatlaklarının hareketlerinin kurulan istasyonlar yardımı ile belirli aralıklarla ölçülerek şev hareketliliğinin izlenmesi, bu ölçümlerden elde edilen verilerin matematiksel modellenmesi ve elde edilen bu verilerin gerçek veriler ile karşılaştırılmasıdır. Bu kapsamda sahada 55 gün boyunca şev hareketliliği izlenmiş ve elde edilen deformasyon verileri modellenmiştir

Similar works

Full text

thumbnail-image

Selcuk University Journal of Engineering, Science and Technology

Provided a free PDF

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.