Article thumbnail

Маркетинговые исследования фармацевтического рынка препаратов, используемых местно при заболеваниях опорно-двигательного аппарата

By O. S. Shpychak and O. I. Tikhonov

Abstract

The aim of this work is to carry out the marketing analysis of the assortment of medicines used topically for diseases of the locomotor apparatus presented at the pharmaceutical market of Ukraine for the subsequent substantiation of the composition and the type of a soft dosage form for a complex medicine, which is planned to application in sports medicine. It has been shown that the segment of medicines used topically for diseases of the locomotor apparatus consists of the products registered both as medicines and as dietary supplements. The medicines are registered in the group ”M02A – topical products for joint and muscular pain”, the dietary supplements are presented in several groups. In general, the segment of the products investigated is provided by medicines in ~89% and only in ~11% by dietary supplements by the sales volume. In 2012 the group of the dietary supplements selected consisted of 313 trade names, at the same time the medicines are presented by 101 trade names. Both domestic and foreign producers are presented widely enough in the segment – the ratio between the volumes of supply is approximately permanent over all period of observations, although the participation of domestic producers, however, has the tendency to decrease in natural terms. The virtual group selected for analysis consists of such dosage forms as gels, ointments, creams, balsams, liniments and emulsions, solutions (alcoholic, oil, aqueous), applications and plasters, oils, sprays and extracts. The medicines produced in the form of gel were the leaders of sales according to the results of 2012, solutions and ointments occupied the second and third place, respectively. In the structure of the segment under research the soft dosage forms (except applications and plasters) occupy 68.28% in packs and 84.42% in money terms.In 2012 the segment of soft dosage forms (except applications and plasters) presented by 85 international nonproprietary names registered both as medicines and as dietary supplements. Fourteen substances provide 80% of sales in packs, and only 11 substances – in money terms. The undisputed leaders in the segment are diclofenac and ibuprofen – both in money equivalent and in packs – the first substance is presented by 17 international nonproprietary names, the second – by 4 ones. Thus, the marketing research of the market of medicines used topically for diseases of the locomotor apparatus has been carried out, and it has been shown that it is expedient to work in direction of creating soft dosage form, namely gel, for creation of a new complex medicine for treating microtraumas in sport medicine.Метою даної роботи було проведення маркетингового аналізу асортименту представлених на фармацевтичному ринку України лікарських засобів, що використовуються місцево при захворюваннях опорно-рухового апарату, для подальшого обґрунтування складу та виду м’якої лікарської форми комплексного препарату, що планується до застосування в спортивніймедицині. Показано, що сегмент засобів, які використовуються місцево при захворюваннях опорно-рухового апарату, складається з препаратів, зареєстрованих і як лікарські засоби, і як дієтичні добавки. Лікарські засоби зареєстровані в групі «M02A – засоби для зовнішнього застосування при суглобовому та м’язовому болю», дієтичні добавки представлені в кількохгрупах. У цілому досліджуваний сегмент препаратів за обсягами реалізації на ~89% забезпечений лікарськими засобами та лише на ~11% дієтичними добавками. На 2012 рік група обраних дієтичних добавок складалась з 313 торгових найменувань, в той же час лікарські засоби представлені 101 торговою назвою. В сегменті досить широко представлені виробники як вітчизняного, так і закордонного походження – співвідношення між кількістю пропозиції приблизно незмінне на протязі всього періоду спостережень, хоча участь вітчизняних виробників все ж таки має тенденцію до зниження в натуральному вираженні. До складу обраної для аналізу віртуальної групи входять такі лікарські форми випуску: гелі, мазі, креми, бальзами, лініменти та емульсії, розчини (спиртові, олійні, водні), аплікації та пластирі, масла, спреї та екстракти. Лідерами реалізації за результатами 2012 року стали засоби, що випускаються в гелевій формі, друге та третє місце посіли розчини та мазі відповідно. У структурі досліджуваного сегменту м’які лікарські форми (окрім аплікацій та пластирів) займають, за результатами 2012 року, 68,28% в упаковках та 84,42% у грошовому вираженні. На 2012 рік сегмент м’яких лікарських форм (окрім аплікацій та пластирів) забезпечено 85 міжнародними непатентованими назвами, представленими і в групі лікарських засобів, і в групі дієтичних добавок; 80% продажу в упаковках забезпечують 14 субстанцій, у грошовому вираженні – всього 11 субстанцій. Беззаперечними лідерами в сегменті є диклофенак та ібупрофен як у грошовому еквіваленті, так і в упаковках – першу речовину представлено 17 торговими найменуваннями, другу – 4. Таким чином, нами проведено маркетингове дослідження ринку лікарських засобів, що використовуються місцево при захворюваннях опорно-рухового апарату, та показано, що для створення нового комплексного препарату для лікування мікротравм у спортивній медицині доцільно працювати в напрямку створення м’якої лікарської форми, а саме гелю.Целью данной работы было проведение маркетингового анализа ассортимента представленных на фармацевтическом рынке Украины лекарственных средств, используемых местно при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, для дальнейшего обоснования состава и вида мягкой лекарственной формы комплексного препарата, планируемого к применению в спортивной медицине. Показано, что сегмент средств, используемых местно при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, состоит из препаратов, зарегистрированных и как лекарственные средства, и как диетические добавки. Лекарственные средства зарегистрированы в группе «M02A – препараты для наружного применения при суставной и мышечной боли», диетические добавки представлены в нескольких группах. В целом исследуемый сегмент препаратов по объемам продаж на ~ 89% обеспечен лекарственными средствами и лишь на ~ 11% – диетическими добавками. На 2012 год группа выбранных диетических добавок состояла из 313 торговых наименований, в то же время лекарственные средства представлены 101 торговым названием. В сегменте достаточно широко представлены производители как отечественного, так и зарубежного происхождения – соотношение между количеством предложения практически неизменно в течение всего периода наблюдений, хотя участие отечественных производителей все же имеет тенденцию к снижению в натуральном выражении. В состав выбранной для анализа виртуальной группы входят такие лекарственные формы выпуска: гели, мази, кремы, бальзамы, линименты и эмульсии, растворы (спиртовые, масляные, водные), аппликации и пластыри, масла, спреи и экстракты. Лидерами реализации по результатам 2012 года стали средства, выпускаемые в гелевой форме, второе и третье место заняли растворы и мази соответственно. В структуре исследуемого сегмента мягкие лекарственные формы (кроме аппликаций и пластырей) занимают, по результатам 2012 года, 68,28% в упаковках и 84,42% в денежном выражении. На 2012 год сегмент мягких лекарственных форм (кроме аппликаций и пластырей) обеспечен 85 международными непатентованными названиями, представленными и в группе лекарственных средств, и в группе диетических добавок 80% продаж в упаковках обеспечивают 14 субстанций, в денежном выражении – всего 11 субстанций. Бесспорными лидерами в сегменте являются диклофенак и ибупрофен как в денежном эквиваленте, так и в упаковках – первое вещество представлено 17 торговыми наименованиями, второе – 4. Таким образом, нами проведено маркетинговое исследование рынка лекарственных средств, используемых местно при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, и показано, что для создания нового комплексного препарата для лечения микротравм в спортивной медицине целесообразно работать в направлении создания мягкой лекарственной формы, а именно геля

Topics: assortment; pharmaceutical market; medicines used topically for diseases of the locomotor apparatus; dosage form, UDC 615.32:615.212:613.73:339.13.017, асортимент; фармацевтичний ринок; лікарські засоби, що використовуються місцево при захворюваннях опорно-рухового апарату; лікарська форма, УДК 615.32:615.212:613.73:339.13.017, ассортимент; фармацевтический рынок; лекарственные средства, используемые местно при заболеваниях опорно-двигательного аппарата; лекарственная форма, УДК 615.32:615.212:613.73:339.13.017
Publisher: 'National University of Pharmacy'
Year: 2014
DOI identifier: 10.24959/nphj.14.1943
OAI identifier: oai:ojs.journals.uran.ua:article/122843
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://nphj.nuph.edu.ua/articl... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.