Sykepleierens erfaringer med bruk av symptomkartleggingsverktøy, i møte med kreftpasienter.

Abstract

Hensikt: Hensikten med studien er å kartlegge i hvilken grad sykepleiere har tatt i bruk kartleggingsverktøy for å skape et grunnlag for kommunikasjon og screening i møte med kreftpasienter. Bakgrunn: En sentral del av palliasjon er å lindre pasientens sammensatte symptombilde. En ESAS-r kartlegging er anbefalt av nasjonale føringer, og er et godt utgangspunkt for utøvelsen av lindrende behandling, kommunikasjon og evaluering av tiltak. Videre kan dette bidra til en bedre hverdag for pasienten, samt en følelse av økt helserelatert livskvalitet. Forskning viser at pasienter får bedre lindring ved tidlig symptomvurdering og tiltak, og at en derfor legger vekt på betydningen av rutiner og oppfølging knyttet til ESAS-r. Metode: Dette forskningsprosjektet er en empirisk studie, hvor det ble brukt kvalitative intervjuer med tre sykepleiere i en sykehusmedisinsk avdeling, hvorav to var ansatt i det ambulerende teamet og en i sengeposten. Resultat: Studien viser at det er delte meninger blant respondentene angående rutiner og oppfølging av ESAS-r. Til tross for at respondentene var gjennomgående positiv til skjemaet, opplevde likevel noen mangelfull oppfølging. Utilstrekkelig kunnskap og opplæring førte til dårlige holdninger, og kan bidra til det ovennevnte. ESAS-r er et godt kommunikasjonsmiddel mellom alle aktører da det blant annet åpner opp for samtale om vanskelige tema. Dersom pasientens tilstand tilsier at en ikke mestrer selvstendig utfylling, skal det utføres et intervju mellom sykepleier og pasient. Det foreligger delte meninger om pårørende skal få ta del i selve ESAS-r kartleggingen. Det er ingen hensikt i kartlegging dersom svarene ikke blir fulgt opp, da ESAS-r kan oppleves som en belastning for pasienten. Konklusjon: Det foreligger et behov for klare rutiner og retningslinjer ved bruken av ESAS-r, herunder utfylling, hyppighet, oppfølging og evaluering. Dette krever involvering fra leder, samt en kontinuerlig kompetanseutvikling blant helsepersonell i avdelingen

Similar works

This paper was published in NORA - Norwegian Open Research Archives.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.