Sykepleiers pedagogiske funksjon ved livsstilsendringer hos pasienter med hjertesvikt.

Abstract

Kort beskrivelse av master/bacheloroppgaven: Introduksjon: Hjertesvikt er en alvorlig og progredierende sykdom som stadig rammer flere. Undervisning og kostholdsendringer har vist seg å være viktige tiltak for å fremme helse og forebygge forverring av sykdom. Sykepleier har ofte ansvar for undervisning til pasienter med hjertesvikt. For at pasientene skal ha nok kunnskap til å gjennomføre kostholdsendringer vil sykepleiepedagogiske inngrep være viktig. Hensikt: Hensikten med dette litteraturstudiet er å søke kunnskap om sykepleierpedagogiske tiltak ved kostholdsendringer, hos pasienter med hjertesvikt. Metode: Litteraturstudiet ble gjennomført basert på innsamling av tidligere forskning knyttet til aktuell problemstilling. Vi benyttet oss av databaser som Cinahl og Medline for å finne relevant forskning. Resultater: Basert på resultater i inkluderte vitenskapelige artikler, viser det seg at sykepleiepedagogiske tiltak ved kostholdsendringer hos pasientene med hjertesvikt øker egenomsorg, livskvalitet, reduserer sykehusinnleggelser og eksaserbasjoner. Konklusjon: For å hjelpe pasientene til kostholdsendringer er sykepleierens pedagogiske funksjon en viktig del. Dersom pasientene skal ha størst mulig utbytte av undervisningen viser det seg at jevnlig oppfølging, telefonkontakt og veiledning er særlig verdifullt

Similar works

This paper was published in NORA - Norwegian Open Research Archives.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.