Scarab 075

Abstract

Dit verslag geeft een beeld van de resultaten van allereerst het waarderingsonderzoek aan de resten van ongewervelde dieren in vier monsters verzameld tijdens de opgraving De Bogen en vervolgens een verdere uitwerking van één geselecteerd monster. Het betrof een standaard waarderingsonderzoek om de mogelijkheden van arthropoden-onderzoek op deze opgraving vast te stellen met als extra vraagstelling een functiebepaling (veedrinkplaats?) van de bemonsterde kuilen

Similar works

Full text

thumbnail-image

Electronic Archiving System

Full text is not available
oaioai:easy.dans.knaw.nl:...Last time updated on 9/8/2019

This paper was published in Electronic Archiving System.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.