ARC-Rapporten 2009-108

Abstract

Volgens het bureau-onderzoek van Econsultancy ligt het plangebied, op basis van gegevens uit het AHN, op de meest westelijke flank van een O-W georienteerde dekzandrug, nabij de overgang naar de vlakte van verspoelde dekzanden. Omdat er geen eerddek wordt verwacht, zullen eventueel aanwezige archeologische resten direct aan of onder het maaiveld voorkomen. Omdat het plangebied vanaf het eind van de 19de eeuw ontgonnen is, zal er sprake zijn van een bouwvoor waar verstoringen reeds zijn opgetreden. Volgens de IKAW-kaart als de Cultuurhistorische Waardenkaart van de provincie Gelderland heeft het plangebied dan ook een lage archeologische trefkans. Volgens de archeologische beleidsadvieskaart van de gemeente Barneveld is de kans op het aantreffen van archeologische resten middelhoog, waarschijnlijk vanwege het feit dat restanten van nederzettingen zich juist vaak op de flank van grote dekzandruggen (randzone beek-dalen) bevinden. Ten zuiden van het plangebied zijn een reeks van restanten van nederzettingen gevonden daterend van het Neolithicum t/m de Late-Middeleeuwen. Tevens bevindt er zich een AMK-terrein van hoge archeologische waarde, waar tijdens graafwerkzaamheden in een oude akkerlang aardewerkfragmenten uit de IJzertijd en enkele vuursteenartefacten uit het Mesolithicum zijn aangetroffen. Het verkennend inventariserend booronderzoek heeft aangetoond dat het bodemprofiel tot in de C-horizont, tot 60 a 125 cm –mv, is verstoord. In het verstoorde pakket zijn restanten van een B- en een BC-horizont aangetroffen. Het oorspronkelijke bodemprofiel is waarschijnlijk een veldpodzol geweest, al is op een deel van de locatie, op grond van de dikte van de vergraven eerdlaag, mogelijk sprake van een hoge enkeerdgrond. Er is waarschijnlijk geen sprake van een middeleeuwse kamp- of enk-ontginning; vlak ten oosten van de locatie ligt namelijk een kamp, maar hier ligt het maaiveld 1,5 m hoger dan op de locatie zelf. Op basis van de resultaten van het booronderzoek is het niet waarschijnlijk dat er nog intacte archeologische resten aanwezig zijn in de ondergrond

Similar works

Full text

thumbnail-image

Electronic Archiving System

Full text is not available
oaioai:easy.dans.knaw.nl:...Last time updated on 9/8/2019

This paper was published in Electronic Archiving System.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.