10.17026/dans-zsj-xmwr

Bureauonderzoek: Zuidzijde 152 te Goudriaan

Abstract

In opdracht van de Gebrs Bos B.V. heeft archeologisch onderzoeksbureau Archeodienst BV een bureauonderzoek uitgevoerd voor het plangebied aan de Zuidzijde 152 in Goudriaan. De nieuwe bedrijfshal zal in het zuidelijke deel van het plangebied worden gerealiseerd. In dit gedeelte geldt een lage verwachting voor alle archeologische perioden. De bouw van de bedrijfshal vormt dan ook geen bedreiging voor het archeologische bodemarchief. In het noordelijke deel worden geen nederzettingsresten uit de Late-Middeleeuwen – Nieuwe tijd verwacht. Wel is sprake van een potentieel archeologische niveau voor vindplaatsen uit de steentijd op een diepte van ca. 5 – 7 m beneden maaiveld, maar dit wordt niet bedreigd door de sloopwerkzaamheden

Similar works

This paper was published in Electronic Archiving System.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.