Argo 156

Abstract

In februari 2018 is door Archeologenbureau Argo een verkennend booronderzoek uitgevoerd in het plangebied ter plaatse van het nieuw te bouwen Bastion hotel aan de Rijksweg Zuid te Geleen. Uit het booronderzoek is gebleken dat de oorspronkelijke bodem uit pleistocene eolische lössleem bestaat waarin zich gedurende het Holoceen een leembrikgrond met kenmerkende Bt-horizont heeft gevormd. Binnen het oostelijke en zuidelijke deel van het onderzochte plangebied is deze oorspronkelijke bodem nog vrijwel intact. De hoge verwachtingswaarde dient voor dit deel van het plangebied te worden gehandhaafd. De ontgravingsdiepte van de geplande bouwwerkzaamheden bedraagt maximaal 120 centimeter onder het huidige maaiveld. Bij handhaving van deze diepte zullen eventuele archeologische overblijfselen direct onder de moderne bouwvoor worden aangetast vernietigd. Er wordt daarom vervolgonderzoek in de vorm van proefsleuven aanbevolen. Voornaamste doel hiervan zal zijn het controleren of er (nog) archeologische overblijfselen aanwezig zijn en of deze behoudenswaardig zijn. Binnen het centraalwestelijke deel van het middels grondboringen onderzochte plangebied is sprake van een verstoring van het oorspronkelijke bodemarchief, mogelijk gedeeltelijk als gevolg van het ontstaan van een vroegere holle weg. Eventuele archeologische resten zullen hier zijn aangetast dan wel vernietigd. De archeologische verwachting met betrekking tot behoudenswaardige archeologische resten kan voor dit deel van het plangebied worden bijgesteld naar laag. Een archeologisch vervolgonderzoek wordt hier niet aanbevolen. Enkel de mogelijke resten van de voormalige holle weg kunnen als een archeologisch off site fenomeen uit de Middeleeuwen of Nieuwe Tijd worden beschouwd

Similar works

Full text

thumbnail-image

Electronic Archiving System

Full text is not available
oaioai:easy.dans.knaw.nl:...Last time updated on 9/8/2019

This paper was published in Electronic Archiving System.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.