Zuidnederlandse Archeologische Notities 129

Abstract

Van dinsdag 11 tot en met woensdag 12 augustus 2007 heeft ACVU-HBS een inventariserend veldonderzoek (IVO) door middel van proefsleuven uitgevoerd in het plangebied Zundert-Wielhoef. Het onderzoek heeft twee behoudenswaardige vindplaatsen opgeleverd. Vindplaats 1 is een sporencluster uit de IJzertijd, die behoort tot een nederzetting die vermoedelijk te situeren is net ten oosten van het plangebied. Tot vindplaats 1 worden eveneens verschillende niet-recente sporen gerekend. Vindplaats 2 bestaat uit beekdalvullingen in het westelijke deel van het plangebied. De verwachting op basis van het vooronderzoek was de mogelijke aanwezigheid van een bijzondere dataset. Deze verwachting blijft behouden. Een van de onderste vullingslagen bevatte relatief veel houtskool en een vuurstenen kling. Een 14C-datering op het houtskool plaatst de laag in de Late Bronstijd. Er wordt een vervolgonderzoek geadviseerd in de beide vindplaatsen

Similar works

Full text

thumbnail-image

Electronic Archiving System

Full text is not available
oaioai:easy.dans.knaw.nl:...Last time updated on 9/8/2019

This paper was published in Electronic Archiving System.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.