Design of steerable tail gear for LSA airplane

Abstract

Tato bakalářská práce se zaobírá návrhem ostruhy malého sportovního letounu. Po teoretické části práce, zabývající se podvozky a konstrukčním řešením ostruhy, následuje samotná konstrukce konkrétní ostruhy. Dále se zabývá stanovením zatížení a následně dimenzováním konstrukce. Konec práce je věnován hmotovému rozboru.This bachelor thesis describes the design of a small sport aircraft tailwheel. The theoretical part dealing with landing gears and construction solution of tailwheel is followed by the solution of the specific tailwheel construction. It also deals with a load definition and construction dimensioning. End of the thesis deals with the mass analysis

Similar works

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.