Article thumbnail

Nye nasjonale helter? - En kvalitativ studie av norske lærebøkers fremstilling av den norske motstandskampen under andre verdenskrig

By Vidar Røttereng

Abstract

I kjølvannet av andre verdenskrig, var behovet for en felles fortelling om årene under den tyske okkupasjonen stor. De som befant seg i mektige samfunnsposisjoner da fredens dager kom, fikk muligheten til å determinere hva denne fortellingen skulle vektlegge. I dette valget innebar det også å avgjøre hva som ikke skulle anses som like nødvendig å trekke frem i lyset. Fortellingen som konstrueres av makthaverne rett i etterkant av en historisk hendelse, blir ofte forstått som den «offisielle». Men historie er et flyktig fenomen, og ingen tolkninger av den er garantert å overleve tidens tann. Over en lengre periode har de nasjonale fortellingene knyttet til andre verdenskrig vært i endring over hele Europa. Fokuset på tidligere neglisjerte og underkommuniserte elementer har ført til at de «offisielle» fortellingene nå betraktes i et nytt lys. Men har dette ført til at generasjon Z blir presentert for en annen fortelling i skolen enn det deres foreldre ble? Denne studien retter søkelyset mot lærebøker tilhørende 9. trinn, nærmere bestemt seks lærebøker og deres fremstilling av den norske motstandskampen under andre verdenskrig. Formålet med studien er å undersøke hvordan disse seks lærebøkene behandler ulike utvalgte elementer, sett i lys av nyere historiedidaktisk teori. Elementene ved motstandsfortellingen som er blitt undersøkt i forskningsstudien, er kommunistene, sjøfolkene, kvinnene og landets perifere deler. Dette har blitt gjort gjennom en kvalitativ innholdsanalyse. Funnene peker på betydelige forskjeller blant lærebøkene når det kommer til i hvilken grad de behandler elementene. Samtidig finnes det påfallende innholdsmessige likheter mellom visse lærebøker når det kommer til behandlingen av enkeltelementer, og derfor også likheter i måter å bruke historien på. Avslutningsvis pekes det på flere mulig grunner til hvorfor funnene er som de er, gjennom et tilbakeblikk på anvendelsen av det teoretiske rammeverket og på de kontekstuelle forholdene som omgir lærebøkene

Publisher: 'Norwegian University of Science and Technology (NTNU) Library'
Year: 2019
OAI identifier: oai:ntnuopen.ntnu.no:11250/2610123
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/11250/26... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.