oaioai:dspace.uib.es:11201/149560

La transmissió de la memòria democràtica dins l'ensenyament secundari. Una proposta didàctica

Abstract

[cat] El present treball versa sobre la transmissió de la memòria democràtica dins l’ensenyament secundari de les Illes Balears. Parteix d’un estat de la qüestió sobre els diferents enfocaments teoritzats per diversos autors sobre el tema i sobre les metodologies i propostes didàctiques que aquest proposen. Finalment, conté una proposta didàctica en forma de projecte al voltant de la memòria del poble de Porreres per als cursos de 4t d’ESO i 2n de batxillerat per a tractar una part del temari d’aquests cursos des d’un enfocament basat en la memòria democràtica, posant en valor el patrimoni ètic que aquesta representa, dins l’educació per a la ciutadania com a marc general. Als annexos s’hi plasma esquemàticament un resum d’aquesta proposta didàctica, oberta i flexible a ser aplicada amb altres temàtiques[eng] This paper discusses the transmission of the democratic memory in the secondary education of the Balearic Islands. It starts with a state of the question about the different approaches theorized by several authors on the subject and on the methodologies and didactic proposals that this proposes. Finally, it contains a didactic proposal in the form of a project about the memory of the town of Porreres for the 4th ESO and 2nd baccalaureate course to discusse with a part of the syllabus of these courses from an approach based on the democratic memory, putting in value the ethical heritage that it represents, in the education for the citizenship as general frame. The annexes include a summary of this didactic proposal, open and flexible to be applied with other topics

Similar works

Full text

thumbnail-image

Repositori Institucional de la UIB

Provided original full text link
oaioai:dspace.uib.es:11201/149560Last time updated on 9/3/2019

This paper was published in Repositori Institucional de la UIB.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.