oaioai:dspace.uib.es:11201/147752

Anàlisi comparatiu entre la metodologia tradicional i la immersió lingüística en anglès per a la comprensió i expressió oral a Primària

Abstract

[cat] Aquest treball pretén esbrinar quina metodologia, la tradicional bilingüe o la immersió lingüística, és la més eficaç en l’aprenentatge de la comprensió i l’expressió oral a infants de primer curs de primària. Per fer-ho, s’ha dut a terme un estudi a través de l’observació i la intervenció individualitzada a dos centres de la ciutat de Palma, amb uns contextos i una tipologia d’alumnat i família semblants. Els resultats obtinguts ens assenyalen que en termes de comprensió oral general, la immersió lingüística és molt més eficaç, mentre que, en la comprensió específica, destaca el model tradicional bilingüe; i en la producció oral trobem uns nivells molt semblants a ambdós centres. Finalment, s’ha dut a terme de forma molt breu, una unificació dels principals punts a destacar de cada metodologia.[eng] This work is intended to find out which methodology, traditional - bilingual or English immersion, is the most effective for the learning process of oral comprehension and expression of the English language for first grade students. Some aspects are taken into account such as general and specific oral comprehension and production. For this purpose it has been accomplished a study through observation, in addition to individualized interventions in two schools in Palma, both of them with a similar type of students and families and in a similar context. The obtained results indicate, in terms of general oral comprehension, that English immersion is much more effective, whereas in specific oral comprehension, traditional – bilingual method stands out. In oral production we find very close levels in both schools. Finally, a unification of the main highlighted points of each methodology has been done in a very brief way

Similar works

Full text

thumbnail-image

Repositori Institucional de la UIB

Provided original full text link
oaioai:dspace.uib.es:11201/147752Last time updated on 9/3/2019

This paper was published in Repositori Institucional de la UIB.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.