Article thumbnail

СОБСТВЕНИЯТ КАПИТАЛ ВЪВ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ

By Мариета Михайлова

Abstract

Статията е посветена на собствения капитал във финансовите от-чети на нефинансовите предприятия. Целта на изследването е да се разкрие как се представя информацията за капитала във финансовите отчети на предприятието и да се определят изискванията, на които трябва да отговаря информацията. За постигане на целите на изследването следва да се решат няколко за-дачи, които се отнасят до: изясняване на качествените характеристики, на които трябва да отговаря информацията, представяна във финансовите отчети на предприятието; конкретните изисквания за представяне на капитала в съставните части на финансовите отчети; и връзката между тях. Финансовите отчети се съставят периодично от всяко предприятие. Въз основа на информацията, която се съдържа в тях, потребителите придобиват представа за неговото финансово състояние, финансовите резултати и изменени-ята във финансовото му състояние. Тя служи за вземане на стопански решения от страна на ползвателите на финансова информация – закупуване, продажба или държане на капиталови и дългови инструменти, както и представяне и погасяване на заеми и други форми на кредит

Topics: финансово състояние, капитал, собствен капитал, отчет за собствения капитал
Publisher: Tsenov Publishing House
Year: 2016
OAI identifier: oai:dlib.uni-svishtov.bg:10610/3315
Journal:

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.