Article thumbnail

Öğretmenlerin Okul Müdürü Algılarının Liderlik Modellerine Göre İncelenmesi

By Mukadder Boydak Özan and Gönül Şener

Abstract

Günümüzün okul müdürlerinin artık her şeyi önceden bilen ve astlarının talimatlarına uyup uymadığını kontrol eden kişiler değil, aksine öğrenim süreçlerini başlatan ve astların yeteneklerini, yaratıcılıklarını, örgütün amaçlarının gerçekleşmesi için destekleyen kişi olması beklenmektedir. Bu noktada okul müdürlerinin yönetim biçimlerinin öğretmenler tarafından nasıl algılandığı önem taşımaktadır. Bu araştırma ile öğretmenlerin okul müdürlerine ilişkin algıları ile olmasını istedikleri okul müdürü algılarının liderlik modellerine göre belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda öğretmenlerin cinsiyet, eğitim durumu ve branş değişkenlerine göre okul müdürü kavramına ilişkin öne sürmüş oldukları metaforların hangi liderlik modelinde yer aldığı belirlenmeye çalışılmıştır. Nitel araştırma yaklaşımı doğrultusunda tasarlanan bu araştırmada “içerik analizi” yöntemi kullanılmıştır. Bu bağlamda katılımcılara “Okul müdürü….. gibidir”“Çünkü….” ve “Okul müdürü……. olmalıdır”“Çünkü…..” şeklinde açık uçlu sorular sorulmuştur. Ayrıca öğretmenlerden zihinlerinde var olan okul müdürü imgesi ile olmasını istedikleri okul müdürü imgesini karikatürize etmeleri istenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu tabakalı örneklem yöntemi ile belirlenen 50 öğretmen oluşturmuştur. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre öğretmenlerin zihinlerinde var olan okul müdürü algısı, daha çok yönetmeliklerle belirlenmiş kuralları uygulayan ve geleneksel yönetim anlayışını benimseyen yönetici tipidir. İncelenen öğretmen görüşlerine göre öğretmenlerin görmek istedikleri okul müdürü daha çok babacan tavırlı, çalışanların sorunlarıyla ilgilenen hümanist liderlik modelinde olmalıdı

Year: 2012
OAI identifier: oai:acikerisim.munzur.edu.tr:20.500.12406/804
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://hdl.handle.net/20.500.... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles