Article thumbnail

Obesity of kindergarten age children in Kindergarten Dugo Selo

By Magdalena Dokić

Abstract

Cilj: Glavni cilj ovog istraživanja bio je utvrditi prehrambene navike vrtićke djece. Ostali ciljevi su bili utvrđivanje znanja o pravilnoj prehrani roditelja vrtićke djece, te predlaganje mogućih rješenja. Nacrt studije: presječna studija. Ispitanici i metode:U ispitivanju je sudjelovalo ukupno 110 ispitanika muškog i ženskog spola čija djeca pohađaju jednu od dvanaest skupina DV Dugo Selo. Ispitivanje se provelo putem anonimne ankete koju su ispunili ispitanici i koja se sastojala od 22 pitanja. Rezultati:Istraživanje je pokazalo nedovoljna znanja i roditelja i odgojitelja te preveliku izloženost velikoj količini informacija od kojih jedan dobar dio dolazi iz nestručnih izvora (internet). Roditelji i odgajatelji nemaju dovoljno znanja o zdravoj prehrani, tj. nisu dodatno obrazovani što rezultira nezdravim stilovima života vrtićke djece ove odgojne ustanove što kao posljedicu donosi prekomjernu težinu istih. Zaključak:Većina roditelja vrtićke djece Dječjem vrtiću „Dugo Selo” nema dovoljno znanja o pravilnoj prehrani, te je ono šturo i općenito. Odgojitelji u ovom dječjem vrtiću također nemaju dovoljno takvih znanja. Navedeno kao posljedicu donosi nezdrave stilove života i prekomjernu težinu.Objectives: The main objective of this research was to determine the nutritional habits of kindergarten children. The other objectives were to determine the knowledge of parents of kindergarten children when it comes to right nutrition and giving the possible solutions of the problem mentioned. Study design: Cross- sectional study. Participants and methods:There was 110 participants in total, men and women, that participated in the research. Their children attend one of the twelwe groups in Dugo Selo Kindergarten. The research is made through anonymous survey that participants had to fill. The survey consisted of 22 questions. Results:The research showed the insufficient knowledge both parents and educators and too much exposure to the big amount of informations where great part comes from the sources that doesn't have credibility. Parents and educators don't have enough knowledge about healthy nutrition or, in other words, they are not educated enough and that brings as a result unhealthy lifestyles of kindergarten children with obesity as the consequence. Conclusion: Most of the parents of kindergarten children in Dugo Selo Kindergarten doesn't have enogh knowledge about healthy nutrition and that knowledge is poor and general. The educators in this kindergarten also don't have enough knowledge. All this brings unhealthy lifestyles and obesity as the consequence

Topics: pretilost, zdravi stilovi života, prehrambene navike, vrtićka djeca, Dječji vrtić„Dugo Selo”., obesity, healthy lifestyles, eating habits, kindergarten children, Dugo Selo Kindergarten., BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO. Temeljne medicinske znanosti., BIOMEDICINE AND HEALTHCARE. Basic Medical Sciences.
Publisher: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. Faculty of Medicine Osijek.
Year: 2018
OAI identifier: oai:repozitorij.unios.hr:mefos_918

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.