The challenges of damage compensation.

Abstract

Latvijas tiesu praksē zaudējumu atlīdzināšanai ir būtiska nozīme. Svarīgi ir konstatēt zaudējuma iestāšanās faktu un kompensēt prettiesiskās rīcības radušās sekas. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt juridisko literatūru, tiesu praksi, normatīvo regulējumu attiecībā uz zaudējumu atlīdzināšanas problemātiku. Darbā tiek vērtēta nacionālā tiesu prakse, kā arī ārvalstu tiesu prakse, pētot zaudējumu atlīdzināšanas īpatnības tiesu sistēmā. Autore darba ietvaros secina, ka zaudējumu atlīdzināšanai ir būtiska loma Latvijas tiesu sistēmā, kā arī ārvalstu tiesu sistēmā, bez kuras nav iedomājama sabiedriskā kārtībā civiltiesiskajās attiecībās. Zaudējumu atlīdzināšana ir svarīga kā līgumiskās attiecībās, tā arī ārpuslīgumisko attiecību ietvaros. Būtiska ir tiesas loma zaudējumu kompensēšanā, tai ir nepieciešams izvērtēt zaudējumu pamatotību un piešķirt taisnīgāko kompensāciju pēc tiesiskās apziņas un likumiem. Atslēgvārdi: zaudējumi, zaudējumu paredzamība, zaudējumu atlīdzināšana, civiltiesiskā atbildība.In Latvian court practice compensation for damages is of high importance. It is important to establish the existence of the loss and compensate for the consequences of illegal actions. The aim of the Bachelor Thesis is to study legal literature, case law, and norms regarding the complexity of compensation. This work evaluates national case law and foreign case law, researching the peculiarities of compensation in the court system. The author concludes that compensation plays a crucial part in the Latvian court system, as well as in the foreign judicial systems, without which an order in public relations is unthinkable. Compensation is important in contract law and non-contract relationships. The courts part in compensation is crucial, as it needs to estimate damage justification and grant the fairest compensation following legal consciousness and laws. Keywords: damages, foreseeability of damages, damages compensation, civil liability

Similar works

Full text

thumbnail-image

E-resource repository of the University of Latvia

redirect
Last time updated on 22/07/2019

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.