Article thumbnail

Pecularities of film title translation from German into Russian

By Darja Proņina

Abstract

Šī tēze “Filmu nosaukumu tulkošanas īpatnības no vācu valodas krievu valodā” ir uzrakstīta par kino nosaukumu tulkošanas metodēm un funkcijām. Ievadā aprakstīta izvēlētās tēmas aktualitāte un bakalaura darba mērķis. Tēzes mērķis ir izstrādāt attiecīgā tulkojuma pamatprincipus un pēc tam noteikt izplatītākās nosaukuma tulkošanas metodes. Darba teorētiskā nozīmība izpaužas kā vācu filmu pareizas tulkošanas krievu valodā analīze un izpēte, pamatojoties uz analizēto piemēru materiāliem. Darba struktūru atbilstoši pētījuma mērķiem veido ievads, trīs nodaļas, secinājumi, literatūras saraksts un pielikums. Darbs sastāv no 41 lappuses un 1 pielikuma. Tēzes rakstīšanai tika izmantoti kopumā 47 avoti.This thesis "Peculiarities of film title translation from German into Russian" is written on the subject of methods and functions of translation of film titles. The introduction describes the relevance of the selected topic, the purpose and objectives of the bachelor's work. The aim of the thesis is to develop the basic principles of the corresponding translation and subsequently to determine the most common methods of title translation. Theoretical significance of the work consists in consideration and study of ways and strategies of proper translation of German films into Russian on the basis of materials of the analysed examples. The structure of the work in accordance with the objectives of the study consists of an introduction, three chapters, a conclusion, a list of literature and an application. The paper contains 41 pages of text and 1 application. A total of 47 sources were used to write the thesis

Topics: Valodniecība, filmas nosaukums, tulkojums, atbilstība, pamatprincipi
Publisher: Latvijas Universitāte
Year: 2019
OAI identifier: oai:dspace.lu.lv:7/47542
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://dspace.lu.lv/dspace/ha... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.