thesis

Calculation of Heat Losses and Design of Heating Radiators in Building Information Model

Abstract

Předmětem bakalářské práce je vytvoření nástroje pro výpočet tepelného výkonu jednozónovým modelem pro vytápěný prostor a návrh otopných těles v informačním modelu budovy. Pro ověření nástroje jako vzorový objekt bude použit model bytového domu Smíchov. Součástí práce je seznámení s informačním modelováním budov (BIM), porozumění tomu, jak je BIM vnímán, užíván a čím může ulehčit činnosti projektanta při výpočtu tepelných ztrát a navrhování otopných těles. Důležitá část bakalářské práce je seznámení s problematikou výpočtu tepelných ztrát včetně podrobného rozboru a vymezení základních pojmů. Cílem práce je poukázání na vhodnost použití BIM nástroje na výpočet tepelných ztrát a navrhovaní otopných těles pro českou legislativu.The subject of this bachelor thesis is a creation of a program tool for the calculation of heat loss, and designing of heating element in one-zone room in the Building Information Modeling. I shall use a BIM model of an apartment house Smíchov for which the design will be made to test the tool. There will be a chapter about Information Building Modeling (BIM), how it is perceived and used and how it can make engineers work on calculation of heat loss and design of heating elements easier. Another important part of my thesis is an introduction to heat loss calculation and a detailed analysis of it. The aim of my thesis is to show BIM as a suitable tool for heat loss calculation and for a design of heating elements in accordance with Czech legislation

Similar works

Full text

Digital Library of the Czech Technical University in PragueProvided a free PDF (195.62 KB)

10467/83963oai:dspace.cvut.cz:10467/83963
Last time updated on July 22, 2019View original full text link

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.