Article thumbnail
Location of Repository

Software Design and Realization for Chosen Laboratory Stand

By Marek Rusz

Abstract

Bakalářská práce se zabývá tvorbou grafického uživatelského rozhraní pro identifikaci a řízení laboratorního modelu Hydraulicko-pneumatické soustavy (HPS). V úvodu je popsáno hardwarové a softwarové vybavení modelu. Popsán je také program MATLAB, jeho možnosti tvorby grafického uživatelského rozhraní v nástroji GUIDE a možnosti rozšíření pomocí toolboxů pro komunikaci s reálnými systémy. Na základě informací popsaných v první části práce je poté navržena a realizována uživatelská aplikace pro identifikaci a řízení modelu. Funkčnost aplikace je ověřena při řízení reálného modelu.Bachelor thesis deals with creation of graphical user interface for identification and control of hydraulic-pneumatic system laboratory stand. The introduction describes hardware and software equipment of the model. The project also describes program MATLAB, its possibility of creating a graphical user interface in the GUIDE tool and the possibility of expansion using toolboxes for communication with real systems. With the information described in the first part of the thesis the user application for model identification, and control is designed and realized. Functionality of the application is verified on real model.352 - Katedra automatizační techniky a řízenívýborn

Topics: HPS, MATLAB, Simulink, identifikace, přechodová charakteristika, řízení, GUI, aplikace, HPS, MATLAB, Simulink, identification, step response, control, GUI, application
Publisher: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Year: 2019
OAI identifier: oai:dspace.vsb.cz:10084/136895
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10084/13... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.