Article thumbnail
Location of Repository

Optimization of the Manufacturing Process Thin-walled Stainless Steel Sleeves

By Michal Kurek

Abstract

Bakalářská práce se zabývá návrhem a optimalizací výrobního postupu tenkostěnných pouzder z korozivzdorné oceli. Hlavním úkolem je dosáhnout požadované kvality obrobků. Práce teoreticky analyzuje vstupy ovlivňující proces výroby a optimalizaci řezných podmínek. Praktická část se věnuje volbě materiálu, strojů a nástrojů. Závěr práce obsahuje výrobní postupy a technicko-ekonomické zhodnocení navržených postupů.Bachelor thesis deals with proposal and optimization of manufacturing process of thin-walled sleeves made from stainless steel. Main objective is manage of required quality of workpieces. Thesis theoreticaly analyzes inputs which influence the process of manufacturing and optimization of cutting contidions. Practical part is dedicated to selecting of material, machines and tools. Conlusin of thesis contains manufacturing processes and technical-economic evaluation of proposed processes.346 - Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologievelmi dobř

Topics: Optimalizace, výrobní postup, korozivzdorná ocel, pouzdra, kvalita., Optimization, manufacturing process, stailess steel, sleeves, quality.
Publisher: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Year: 2019
OAI identifier: oai:dspace.vsb.cz:10084/136869

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.