Article thumbnail

Àrees prioritàries de salut i projectes singulars

By Departament de Salut

Abstract

Pla de salut de Catalunya; Polítiques públiques de salut; Projectes singularsPlan de Salud de Cataluña; Políticas públicas de salud; Proyectos singularesHealth Plan of Catalonia; Public health policies; Singular projectsEl Pla de salut per al període 2016-2020 proposa unes àrees prioritàries de salut que s’han destacat perquè són causa de mortalitat, de morbiditat, de discapacitat, de dependència i, en qualsevol cas, de patiment i dolor. Les prioritats seleccionades són: el càncer, les malalties de l’aparell circulatori —tant en la vessant cardiovascular com en la cerebrovascular—, les malalties de l’aparell respiratori, la salut mental i les addiccions, la discapacitat, les malalties de l’aparell locomotor, les malalties transmissibles, la vulnerabilitat en la infància i l’adolescència, i les malalties minoritàries. Dins de cada àrea prioritària s’ha seleccionat un projecte singular (PS) que està relacionat en molts casos amb activitats que són responsabilitat dels plans directors o programes del Departament de Salut.El Plan de Salud para el período 2016-2020 propone unas áreas prioritarias de salud que se han destacado por ser causa de mortalidad, de morbilidad, de discapacidad, de dependencia y, en cualquier caso, de sufrimiento y dolor. Las prioridades seleccionadas son: el cáncer, las enfermedades del aparato circulatorio, tanto en la vertiente cardiovascular como en la cerebrovascular-, las enfermedades del aparato respiratorio, la salud mental y las adicciones, la discapacidad, las enfermedades del aparato locomotor, las enfermedades transmisibles, la vulnerabilidad en la infancia y la adolescencia, y las enfermedades minoritarias.   Dentro de cada área prioritaria se ha seleccionado un proyecto singular (PS) que está relacionado en muchos casos con actividades que son responsabilidad de los planes directores o programas del Departamento de Salud.The Health Plan for the period 2016-2020 proposes some priority areas of health that have been highlighted because they are the cause of mortality, morbidity, disability, dependency and, in any case, suffering and pain. The selected priorities are: cancer, diseases of the circulatory system, especially in the cardiovascular and cerebrovascular aspects, respiratory diseases, mental health and addictions, disability, illnesses in the circulatory system, locomotor system, transmissible diseases, vulnerability in childhood and adolescence, and minority illnesses. Within each priority area, a unique project (PS) has been selected that is related in many cases to activities that are the responsibility of the director's plans or programs of the Department of Health

Topics: Catalunya - Política sanitària, Salut pública - Planificació, Gestió de projectes, PUBLIC HEALTH::Environmental Health::Health::Health Services::Health Policy, PUBLIC HEALTH::Health Policy, Planning and Management::Health Planning, Catalonia, PUBLIC HEALTH::Health Policy, Planning and Management::Health Planning::Health Programs and Plans, SALUD PÚBLICA::Salud Ambiental::Salud::Servicios de Salud::Política de Salud, SALUD PÚBLICA::Políticas, Planificación y Administración en Salud::Planificación en Salud, Cataluña, SALUD PÚBLICA::Políticas, Planificación y Administración en Salud::Planificación en Salud::Planes y Programas de Salud
Publisher: Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears
Year: 2017
OAI identifier: oai:scientiasalut.gencat.cat:11351/3322
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/11351/33... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.