Article thumbnail

Tarinan hyödyntäminen sisältömarkkinoinnissa

By Jasmin Muurinen

Abstract

Tässä opinnäytetyössä tarkasteltiin tarinoiden vaikuttavuutta sekä niiden hyödyntämistä sisältömarkkinoinnissa. Opinnäytetyö tehtiin toiminnallisena toimeksiantona opinnäytetyön kirjoittajan yritykselle. Kirjoittaja toimii työkseen sisällöntuottajana sosiaalisessa mediassa nimellä Jasminsofi. Opinnäytetyön toiminnallinen osuus on tarinallistettu videotuotanto, joka julkaistiin Jasminsofin YouTube-kanavalla. Toiminnallinen osuus tehtiin luomalla teoriapohjan mukaisesti tarinallistettu video ja arvioimalla videon tarinallisuuden vaikuttavuutta. Vaikuttavuutta mitattiin videon numeraalisella suoriutumisella. Opinnäytetyön tietopohja käsittelee tarinan vaikuttavuutta ja tarinaa sekä sisältömarkkinoinnin että vaikuttajamarkkinoinnin työkaluna. Opinnäytetyön toiminnallisessa osassa toteutettiin tarinallistettu video Jasminsofin YouTube-kanavalle. Työn toiminnallisessa osassa käydään läpi Jasminsofin makrotason tarinallistamisprosessi sekä julkaistun tarinan luominen. Opinnäytetyöstä valmistui kokonaisuus, jonka avulla Jasminsofi voi perustellusti tehdä tarinallisuuden suhteen sisältöstrategisia päätöksiä. Työn tulosten perusteella voidaan arvioida tarinoiden olevan kannattava työkalu Jasminsofin YouTube-sisällöissä. Toimeksiantona toteutettu tarinallistettu video suoriutui näyttökerrallisesti +229% paremmin ja keräsi +831% enemmän sidosteisuutta verrattuna aiemmin kanavalla julkaistuun sisältöön. Opinnäytetyön pohjalta Jasminsofi pystyy jatkossa hyödyntämään tarinoita sisällöissään monipuolisemmin ja vaikuttavammin kuin ennen työn tekemistä.The purpose of this thesis was to evaluate the effectiveness of stories and their use in content marketing. The thesis was made as an operational assignment for the company of the thesis writer. The author works as a content producer in social media under the name Jasminsofi. The operative part of the thesis is a story-based video production that was released on the YouTube channel of Jasminsofi. The functional part was made by creating a story-based video in alignment with the theories provided in the theoretical base and evaluating the effectiveness of the created story. Effectiveness was measured by analyzing the numerical success of the video. The theoretical section consists of theory for the effectiveness of stories and stories as a tool in both content and influencer marketing. In the operative part of the thesis, a story-based video was made on the YouTube channel of Jasminsofi. The operational part of the thesis discusses the process of the creation of a macro-level storyline for Jasminsofi and the creation of the published story. The thesis completed a whole, which allows Jasminsofi to make substantive strategic decisions on the channel in terms of narrative. The results of the thesis can be used to estimate stories as a profitable tool in the content of Jasminsofi. The commissioned story-based video collected +229% views and +831% engagement compared to previously released content. Based on the thesis, Jasminsofi will be able to utilize stories in a more versatile manner and with more effectiveness than before

Topics: fi=Liiketalous, hallinto ja markkinointi|sv=Företagsekonomi, förvaltning och marknadsföring|en=Business Management, Administration and Marketing|, sisältömarkkinointi, tarinat, Tradenomi
Year: 2019
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/215304
Provided by: Theseus
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.theseus.fi/handle/1... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.