Article thumbnail

"Et niillä ois jotain sellaista omaa ja joku oma äijäjuttu": Yksinhuoltajaäitien kokemuksia Mieskaveritoiminnasta

By Anne-Maria Meronen

Abstract

Mieskaveritoiminta on Pienperheyhdistys ry:n perustama vapaaehtoistyön toimintamuoto, jota Päijät-Hämeessä koordinoi Lahden ensi- ja turvakotiyhdistys ry. Toiminnan tarkoituksena on tarjota ilman isää kasvavalle lapselle mahdollisuus tutustua tavallisen miehen elämään ja mahdollistaa äidille pieni hengähdystauko arjessa. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää yksin lastaan kasvattavien äitien kokemuksia Mieskaveritoiminnasta Päijät-Hämeen alueella. Opinnäytetyön tarkoitus on lisätä ymmärrystä toiminnassa mukana olevien äitien kokemuksista, kehittää Mieskaveritoimintaa ja lisätä toiminnan tunnettavuutta. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivista tutkimusmenetelmää käyttäen. Aineistonkeruumenetelmänä käytettiin puolistrukturoitua teemahaastattelua. Tutkimukseen osallistui viisi äitiä, jotka olivat olleet lapsensa kanssa toiminnassa mukana yli vuoden. Aineisto analysoitiin käyttämällä aineistolähtöistä sisällönanalyysia. Tutkimuksessa selvisi, että merkittävin syy toimintaan hakeutumiselle oli turvallisen miespuolisen henkilön saaminen lapsen elämään. Mieskaverista toivottiin lapselle myös pitkäaikaista ystävää ja tukea etenkin poikien murrosikään. Äitien hyvinvointi lisääntyi lasten lisääntyneen hyvinvoinnin myötä heidän nähdessään, kuinka lapset tapaamisista nauttivat. Oman ajan saamisen vuoksi ei kukaan äiti ollut hakeutunut toimintaan mukaan, mutta oma aika koettiin kuitenkin hyvinvointia lisääväksi asiaksi. Yhteistyö eri osapuolten välillä oli sujunut hyvin. Toimintamalli sai kiitosta äideiltä. Mieskaverit koettiin lämminhenkisiksi ja joustaviksi ihmisiksi, joiden kanssa oli helppoa tehdä yhteistyötä. Myös yhteistyö Lahden ensi- ja turvakotiyhdistyksen kanssa koettiin sujuvaksi. Toiminnan koordinaattorin ammattitaitoinen ja lämminhenkinen työote sai äideiltä kiitosta. Äidit kokivat Mieskaveritoiminnan matalan kynnyksen palveluksi

Topics: fi=Sosiaaliala|sv=Sociala området|en=Social Sciences|, Mieskaveritoiminta, äitiys, yksinhuoltajuus, isättömyys, Sosionomi
Year: 2019
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/216161
Provided by: Theseus
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.theseus.fi/handle/1... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.