Article thumbnail
Location of Repository

Se oli niinku uus perheenjäsen : Tapaustutkimus turvapaikanhakijan, nuoren ja hänen vanhempiensa kokemuksista kotimajoitusperheessä 2016 - 2019

By Päivi Kotila

Abstract

Suomi muuttui vuonna 2015, kun maahamme saapui 32 476 turvapaikanhakijaa. Samana vuonna perustettiin Kotimajoituksen tuki Refugees Welcome Finlad ry. Yhdistyksen toiminta-alueeseen kuului Kotimajoitusverkosto, jonka tehtänä oli saattaa yhteen turvapaikanhakijoita ja kotimajoittajia. Kotimajoitusverkoston tavoite oli saada mielipiteitä kotimajoitusperheeltä kotimajoittumisen sujumisesta ja tunnelmista siellä. Kotimajoitusverkoston mukaan nuorta ei ole aiemmin henkilökohtaisesti haastateltu. Turvapaikanhakijalle toteutui pitkä haastattelu, mikä oli hyvin harvinaista. Kotimajoitusverkoston toiminnan kehittämistä auttaa tieto perheen kokonaistilanteesta ja erityisesti nuoren ja turvapaikanhakijan tilanteesta perheessä. Tavoitteenani oli esimerkiksi ymmärtää, millaisena nuori koki tilanteen perheessä, kun hänen kotiinsa muutti vieras ihminen, joka puhui eri kieltä ja oli toisesta kulttuurista. Minkälaisia yhteiskunnallisia, sosiaalisia, tiedollisia ja terveydellisiä vaikutuksia oli turvapaikanhakijaan, kun hän sai asua kotimajoitusperheessä? Laadullisessa tutkimuksessani tein henkilökohtaisia suullisia haastatteluja turvapaikanhakijalle, nuorelle ja hänen vanhemmilleen. Tavoitteet toteutuivat pitkissä keskusteluissa haastateltavien kertoessa suoraan mielipiteensä. Kaikki ovat kokeneet, että turvapaikanhakija on osa heidän perhettään ja heidän kotinsa on koti myös hänelle. He kokevat onnistuneensa tässä ja että arki on sujunut normaalisti. Myös turvapaikanhakija kokee näin. Nuorelle on luontevaa, että turvapaikanhakija muutti heille asumaan ja nuori kokee saaneensa uuden kaverin hänestä. Kotimajoitusperheellä on ollut hyvät lähtökohdat majoittamiselle. Turvapaikanhakija on saanut merkittävää esikotouttamista yhteiskuntaamme. Kotimajoitusperheen tapa elää on ollut aktiivinen ja sosiaalinen, millä on myönteisiä vaikutuksia kaikkiin osapuoliin. Nuori on kokenut kavereidensa suhtautuvan turvapaikanhakijaan luonnollisesti. Vanhemmat ovat kokeneet lähipiirinsä hämmästelevän, minkä kokevat outona. Kotimajoitus on vaikuttanut turvapaikanhakijaan positiivisesti. Hän on oppinut paljon suomen kieltä, historiaamme liittyviä asioita ja vahvistunut fyysisesti. Muun muassa vapaaehtoistyön kautta hän on saanut kavereita. Pitkittynyt turvapaikanhakuprosessi on ollut raskasta kaikille. . Ehdotan kotimajoitusverkostolle, että he jatkossa kouluttaessaan paikallisverkoston vapaaehtoisia tuovat esiin nuoren osuutta kotimajoittajien elämässä. Yhteisöpedagogit saavat työni kautta paljon lisätietoa kotimajoittamisesta ja turvapaikanhakijoiden kotoutumisesta yhteiskuntaamme. Työssä käytetty tietoperusta sisältää niin suomalaista kuin kansainvälistäkin suomennettua tutkimusmateriaalia. Finland changed in 2015 when 32476 persons applied for asylum. Refugees Welcome Finland association was founded the same year to address the need of settling these people. This association operates a network of volunteers who help families to host asylum seekers. To improve their operations, the Home Accomodation Network wants to get feedback on how the family members and the asylum seekers see the life in the host family. This research tries to address that need by a case study covering the parents and emphasizing the experiences of both a teenage son and the asylum seeker. One goal is to learn how a teenager experiences and reacts to a situation where a stranger from a different culture speaking a foreign language moves into his home. Goal is also the learn what impact a homestay can have to a young asylum seeker. This qualitative study is based on long thematic interviews with asylum seeker, a young person and his parents. Interviews were conducted so that the interviewed persons could freely express their opinions. Everybody felt that asylum seeker has become a family member and their home is also his home. They felt that the integration into the family has worked well and every day live has normalized. Asylum seeker shares this view. Family has a teenage son. He found it natural that asylum seeker moved into their home and feels that they are now friends. The starting point for home accommodation in this case were good. The social integration of the asylum seeker was already ongoing. The family itself has active social lifestyle with positive impact to all family members. Son felt that his friends had reacted positively to the asylum seeker. His parents felt that their close circles were a bit surprised. Home accommodation has had positive impact to the asylum seeker. He has for example learned Finnish language and history. Physically he is now much stronger. He has gained new friends through voluntary activities. Prolonged process for receiving asylum has been stressful for the whole family. The main results of this research will also be published as an article on Refugees Welcome Finland web site. Based on this research, I propose that education of new volunteers Refugees Welcome Finland association should emphasize the role of a young person already living in the family. For general audience, this research gives insight into home accommodation of asylum seekers and shows how they can be integrated into our society

Topics: fi=Yhteisöpedagogiikka|sv=Samhällspedagogik|en=Community Education|, kotimajoitus, nuori, turvapaikanhakija, haastattelu, Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma
Year: 2019
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/207847
Provided by: Theseus
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.theseus.fi/handle/1... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.