Article thumbnail

Kulutiliopas

By Reeta Ahjolahti

Abstract

Kulu sanana tarkoittaa monille puhekielessä samaa asiaa kuin meno. Nämä sanat eivät kuitenkaan ole kirjanpidon näkökulmasta toistensa absoluuttisia synonyymeja. Kulu on meno, josta ei ole odotettavissa tuloa myöhempinä tilikausina. Tehtävänäni oli toteuttaa kulutiliopas toimeksiantajayritykselleni. Kulutiliopas on nimensä mukaisesti pienimuotoinen opas kulutilien sisällöistä sekä niiden käytöstä. Selitykset ja ohjeistukset kirjanpidon tilien sisällöistä eivät ole kirjanpitolain mukaan pakollisia, mutta ne ovat, Kirjanpitolautakunnan mukaan, hyvän kirjanpitotavan mukaisia. Opas toteutettiin uuden harjoittelijan avuksi ja tueksi tilitoimisto uran alkutaipaleelle. Sen avulla harjoittelija ohjataan kohti oikeaa ja yhdenmukaista kirjanpitoa. Oppaalla edesautetaan kirjauskäytäntöjen ja tilien sisältöjen pysyvyyttä samoina tilikaudesta toiseen, mikä taas edesauttaa tilinpäätösten vertailukelpoisuuden toteutumista. Kulut ovat suurin tiliryhmä ja niillä on vaikutusta yllättävän monella osa-alueella. Opinnäytetyö lähtee liikkeelle kulunkäsiteen määrittämisestä, josta se etenee kulujen jaotteluun ja kirjanpidon perusteisiin. Näillä kolmella edellä mainitulla luodaan tietopohja, jonka jälkeen lähdetään pureutumaan syvemmälle kuluihin. Opinnäytetyö jatkuu katsauksella kulutileihin ja tilikarttaan, josta opinnäytetyö etenee käsittelemään kulukirjauksiin vaikuttavia tekijöitä. Kulukirjauksiin vaikuttavia tekijöitä tarkastellaan tässä työssä kirjanpitolautakunnan lausuntojen avulla. Lisäksi työssä käsitellään kulujen käsittelyä arvonlisäverotuksessa, tilinpäätöksessä ja verotuksessa. Lopuksi tarkastellaan hieman kulujen vaikutusta tunnuslukuihin, muutaman tunnusluvun voimin. Opinnäytetyö toteutettiin laadullisena tutkimuksena, jossa aineistonkeruumenetelminä on hyödynnetty syvähaastattelua ja osallistuvaa havainnointia. Opinnäytetyö perustuu pitkälti kirjallisiin lähteisiin, joita ovat esimerkiksi alan oppikirjat, lakitekstit, Kirjanpitolautakunnan lausunnot ja viranomaisten verkkosivut.Expense means, at least for most of the people and most of the time, same thing as cost. Although these words are not absolute synonyms, at least from accountings point of view. My mission was to make an expense-account guide for my principal. The guide is exactly what the name tells it is. It is a small guide which tells what expense-accounts are containing and how they are used. Explanations and instructions of accounting accounts’ contents are not compulsory in Finnish accounting act but according to Finnish accounting board, they are in line with generally accepted accounting principles. The guide has been done for new trainees’ help and support at the beginning of their accounting careers. With the help of the guide trainee is guided towards to right and uniform accounting. Guide supports accounting practices and accounts’ contents permanence from one accounting period to another. Which also helps with financial statements comparable requirements to be fulfilled. Expenses are the biggest account group and they have an influence on surprisingly many sectors. Thesis starts from the expenses concepts definition. Then it moves forward to expenses division and basics of accounting. With these three, we are creating an information base for further expense inspection. The thesis continues to overview of expense-accounts and account scheme. Where it moves ahead to process the doers that effects to expense-entries. The doers that effects to expense-entries have been gone through with the help of Finnish accounting boards statements. The thesis is also going through information about value added tax, financial statements and taxation. Lastly, this thesis goes through how the expenses effects to statistics, with the help of couple statistics. The thesis has been implemented as a qualitative research where as a material collection method have been used interview and observation. The thesis is mainly based on written references, such as fields textbooks, laws, Finnish accounting boards statements and the authorities web sites for example

Topics: Taloushallinto, fi=Liiketalous, hallinto ja markkinointi|sv=Företagsekonomi, förvaltning och marknadsföring|en=Business Management, Administration and Marketing|, Kirjanpito, Kulut, Tilinpäätös, Liiketalouden koulutusohjelma
Year: 2019
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/169844
Provided by: Theseus
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.theseus.fi/handle/1... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.