Article thumbnail

Mailakätisyyden yhteys salibandynpelaajien keskivartalon ja yläraajojen lihastasapainoon

By Anna-Sofia Mykrä and Ira-Janna Talastie

Abstract

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella symmetristen ja epäsymmetristen lajien edustajien keskivartalon ja yläraajojen lihastasapainoa. Opinnäytetyössä selvitettiin oikean ja vasemman puolen eroja sekä ryhmien välisiä eroja lihastasapainossa. Opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry:n kanssa. Tutkimushenkilöt olivat 16–19-vuotiaita Etelä-Karjalan Urheiluakatemian urheilijoita. Ryhmä 1 (n=3) koostui salibandynpelaajista ja ryhmä 2 (n=3) symmetristen lajien edustajista. Kaikki tutkimushenkilöt olivat naisia. Opinnäytetyö oli määrällinen poikkileikkaustutkimus. Mittauskertoja oli yksi. Lihastasapainoa tutkittiin liikkuvuus- ja lihasvoimamittauksilla sekä kyselylomakkeella, jolla saatiin tietoa urheilijoiden koetusta lihastasapainosta. Tulokset analysoitiin IBM SPSS Statistics 25 -ohjelmalla. Tutkimuksessa ei löydetty tilastollisesti merkitseviä eroja ryhmien välillä eikä tutkimushenkilöillä ollut puolieroja. Saatujen tulosten perusteella voidaan todeta, että tässä opinnäytetyössä urheilijan lajilla ei ollut yhteyttä lihasepätasapainon muodostumiseen eikä salibandyn pelaajan mailakätisyydellä keskivartalon ja yläraajojen puolieroihin. Aikaisemman tiedon perusteella voidaan todeta lihastasapainolla olevan merkitystä rasitusvammojen ja tuki- ja liikuntaelimistön sairauksien ehkäisemisessä. Aiemmin on myös todettu epäsymmetrisen urheilulajin lisäävän lihasepätasapainoa. Tässä opinnäytetyössä yhteyttä epäsymmetrisen urheilulajin ja lihasepätasapainon välillä ei löytynyt. Saadut tulokset eivät ole luotettavia ja yleistettävissä perusjoukkoon pienen otannan vuoksi, joten tämän opinnäytetyön tuloksia ei voida hyödyntää fysioterapiassa

Topics: fi=Fysioterapia|sv=Fysioterapi|en=Physiotherapy|, lihastasapaino, puolierot, epäsymmetrinen, salibandy, Fysioterapian koulutusohjelma
Year: 2019
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/163967
Provided by: Theseus
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.theseus.fi/handle/1... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.