Article thumbnail

Esimiestyön nykytila-analyysi: Case: HT Laser Oy Keuruu

By Juko Pitkänen

Abstract

Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia esimiestyön nykytilaa toimeksiantajan Keuruun tuotantoyksikössä, missä tuotanto on kasvanut paljon viimeisen kahden vuoden aikana. Esimiestyön nykytilan selvittämisen lisäksi selvitettiin mahdollisia kehitysehdotuksia, miten esimiestyön kehittyminen tulevaisuudessa voitaisiin mahdollistaa. Tutkimustulosten avulla pyrittiin lisäämään toimeksiantajan tietoisuutta esimiestyön sisällöstä ja mitä esimiesosaamista yksiköstä löytyy tutkimusta tehtäessä. Opinnäytetyön toimeksiantaja oli HT Laser Oy, joka on kotimainen metallialan yritys. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisella tutkimusotteella. Tutkimus toteutettiin yksilöteemahaastatteluilla toimeksiantajan tiloissa. Haastatteluihin osallistui kuusi yksikön kymmenestä esimiehestä. Haastattelut pidettiin vuoden 2018 loka- ja marraskuun aikana. Tutkimustuloksista selvisi, että yksikön esimiestyön sisältö ei ole juurikaan muuttunut tuotannon kasvusta huolimatta. Yksikössä työskentelee motivoituneita ja kehittymishaluisia esimiehiä, jotka johtavat tuotantoa vahvan tuotantoon liittyvän substanssiosaamisen avulla. Esimiesten työ keskittyy lähinnä tuotannon johtamiseen ja kehittämiseen sekä tehokkuuden ylläpitämiseen. Monet yksikön esimiestyössä esiintyvät haasteet ja puutteet johtuvat siitä, että esimiestyön sisältöä ja periaatteita ei ole määritetty. Määrittämättömät kokonaisuudet aiheuttavat epäselvyyttä ja käsitykset jäävät yksilöiden tasolle. Saatujen tulosten pohjalta jatkotutkimuksena voisi toteuttaa yksikön esimiestyötä ammatillistavan ja vakiinnuttavan dokumentin laatimisen, jossa luodaan raamit organisaation edellyttämälle esimiestyölle. Dokumentti voisi olla laajempi koonnos koko organisaation toiminnan periaatteista tai nimenomaan esimiehille suunnattu dokumentti, jossa määritellään esimiestyön periaatteet ja työtehtävät.The aim of the thesis was to examine the current state of managerial work in one of the client’s factories located in Keuruu. The production volume of the factory has increased significantly in the past two years. In addition to examining the current state of managerial work, potential development proposals were mapped out. The aim was to increase the client’s knowledge regarding the contents of managerial work and what leadership skills could be detected in the factory during the time of the study. The client of this study was HT Laser Oy which is a Finnish company working in the metal industry. The study was executed by using qualitative research methods. The study consisted of individual theme interviews which were carried out for six out of the ten managers working in the factory. The interviews were held during October and November of 2018. The research results showed that the contents of managerial work in the factory have not experienced major changes despite the increase in production volume. The managers of the factory were motivated to develop their managing skills. Production lines ware managed by having a high level of practical know-how regarding the production. Management was focused on production management and development and maintaining production efficiency. Many of the detected challenges were a consequence of the lack of definitions regarding managerial work. Undefined aspects of management caused ambiguity and thus perceptions were created and maintained on an individual’s level. Based on the results of the study, further studies could focus on developing a document that would define a frame for managerial work based on requirements set by the organization. The document would professionalize and solidify managerial work in the organization. The document could be a compilation of the overall principles of the whole organization or a document aimed strictly towards the managers which would specifically define the principles and job functions of managerial work

Topics: Johtaminen ja esimiestyö, fi=Liiketalous, hallinto ja markkinointi|sv=Företagsekonomi, förvaltning och marknadsföring|en=Business Management, Administration and Marketing|, johtaminen, osaamisen johtaminen, itsensä johtaminen, strategia, henkilöstöjohtaminen, Liiketalouden tutkinto-ohjelma
Year: 2019
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/161705
Provided by: Theseus
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.theseus.fi/handle/1... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.