THE REGULATION OF ANIMAL WELFARE WITH SPECIAL REFERENCE TO TRANSPORT

Abstract

Tema ovog rada dobrobit je životinja u pravnoj regulaciji s posebnim osvrtom na prijevoz. U prvom dijelu rada govorit ćemo o pravima životinja što je aktualni problem današnjice. Životinje svakodnevno trpe nepravednu patnju i mučenja od strane čovjeka. Nalazimo se u procvatu tehnologije, a i dalje većinu istraživanja i testiranja provodimo nad životinjama i nepotrebno ih mučimo i ubijamo. Europska unija prepoznala je životinje kao živa bića te nizom uredbi, direktiva i ostalih propisa nastoji zaštititi njihova prava i potaknuti države članice da nacionalnim propisima učine isto. Svakako je važno spomenuti i aktivizam koji je, slobodno možemo reći, sve rašireniji. U drugom dijelu rada spomenut ćemo najvažnije međunarodne akte te nacionalne akte kojima se regulira zaštita životinja tijekom prijevoza. Svakako, naglasak je na pravnoj regulativi Republike Hrvatske koja uredno prati regulativu Europske unije, no svjedoci smo da u praksi i nije baš tako. U trećem dijelu rada analizirat ćemo četiri grane prometa (cestovni, željeznički, zračni i pomorski promet), zatim na koji se način životinje prevoze u svakoj od njih te koje je uvjete potrebno zadovoljiti da bi se dopustio prijevoz životinjama u svakoj pojedinoj grani. Osim toga, navest ćemo važeće propise Republike Hrvatske koji uređuju uvjete i načine prijevoza za svaku granu prometa.This paper deals with the regulation of animal welfare with special reference to transport. The first part of the paper is focused on animal rights as the current problem of the world today. Animals unjustly endure suffering and torture by humans on a daily basis. Although technology has flourished, we still continue to carry out most of our research and testing on animals, and torture and kill them unnecessarily. The European Union has recognised animals as living beings and a series of regulations, directives and other regulations seeks to protect their rights and to encourage Member States to do the same by virtue of their respective national legislations. Of course, it is also important to mention activism which is, we dare say, becoming more widespread. The second part of the paper mentions the most important international and national acts regulating the protection of animals during transport. Indeed, emphasis is placed on legal regulations of the Republic of Croatia that follow EU regulations, but we have also witnessed some opposite cases in practice. In the third part of the paper, we will analyse the four modes of transport (i.e. road, rail, air and maritime), how animals are transported in each of them and what conditions need to be met to allow the transport of animals in each mode. In addition, we will outline the applicable regulations in the Republic of Croatia regulating the terms and conditions as well as modes of transport for each mode

Similar works

Full text

thumbnail-image

Hrčak - Portal of scientific journals of Croatia

Provided a free PDF
oai:hrcak.srce.hr:207654Last time updated on 7/9/2019View original full text link

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.