Slaveni i rana hrvatska država

Abstract

U ovome radu autor obrađuje događaje na prostoru Hrvatske, od doseljenja Hrvata do stjecanja punog državnog suvereniteta u drugoj polovini 9. st., kao i bogatu umjetničku baštinu koja je ostala sačuvana do naših dana. Na graničnom prostoru Hrvatske kneževine isprepliću se utjecaji Bizanta i kasnoantičke baštine starosjedilačkog stanovništva, novopridošlih naroda sa svojom kulturom, a od početka 9. st. dominantni su utjecaji karolinškog kulturnog kruga

Similar works

Full text

thumbnail-image

Hrčak - Portal of scientific journals of Croatia

redirect
Last time updated on 09/07/2019

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.